A patra Duminica din Advent

alla-Lectio1Lectio Divina Lc 1,26-28

26În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 30 Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil”. 38 Atunci, Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la ea”.

Contextul

Textul face parte din acea secțiune a evangheliei după Luca, imediat după prolog (1,1-4) numit evanghelia copilăriei (1,5-2,51). În primul capitol găsim paralela dintre Ioan Botezătorul și Isus:

– vestea îngerului Gabriel către preotul Zaharia despre nașterea lui Ioan Botezătorul (1,5-25) și buna-vestire adusă Mariei despre zămislirea și nașterea lui Isus;

– cântarea Magnificat-ului (1,46-56) precedată de vizita făcută de Maria la verișoara sa Elisabeta (1,38-45); cântarea Benedictus (1,67-79) precedată de descrierea nașterii lui Ioan și tăierea sa împrejur (1,57-66).

Buna-Vestire are loc, după descrierea evanghelistului Luca, în interiorul unei istorii de mare normalitate:

– pentru locul ales: nu la Ierusalim, orașul sfânt, ci la Nazaret al cărui nume nu apare în Vechiul Testament, locuit de oameni de frontieră și prin urmare nu prea recomandat: „Poate fi ceva bun din Nazaret?” (In 1,46), îi spune Natanael lui Filip. Vestea nu are loc în templul din Ierusalim așa cum s-a întâmplat cu vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, ci într-o casă modestă și normală, aproape de fântâna satului…

– pentru persoana implicată: Maria fecioara care iese din anonimat pentru a rămâne mereu în anonimat.

Să mai amintim și două adnotări temporale care deschid și închid evenimentul: simple, poate chiar banale; ele demonstrează cât de mult este inserat acest eveniment în istoria cotidiană a unui sat din Palestina și a unei persoane normale: v. 28: „Și intrând la ea” și v.38: „Și a plecat de la ea”. Ca și cum ar fi cerut permisiunea de a intra în casă și, salutând la plecare, așa cum face orice vizitator bine educat….

Alianța

Dumnezeu vrea să instituie o nouă și definitivă alianță cu poporul său, alianță deja promisă în vremea profetului Ieremia (31,31). Maria se inserează în această voință și devine un instrument. Ea este femeia chemată să slujească acestui plan divin. Schema reînnoirii alianței se repetă aici.

SINAI

Ex 19,3-8: 3Moise s-a suit la Dumnezeu. Domnul l-a chemat de pe munte, zicând:

,,Aşa să vorbeşti casei lui Iacób şi să spui fiilor lui Israél: 4«Voi aţi văzut ce am făcut Egiptului, iar pe voi v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus la mine. 5Acum, dacă veţi asculta glasul meu şi dacă veţi păzi alianța mea, veţi fi partea mea dintre toate popoarele, căci al meu este tot pământul. 6Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt». Iată, acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israél”. 7Moise a venit şi i-a chemat pe bătrânii poporului şi le-a pus înainte toate cuvintele acestea pe care i le poruncise Domnul. 8Tot poporul a răspuns împreună: ,,Vom face tot ce a zis Domnul!”. Iar Moise a dus cuvintele poporului la Domnul”. Dumnezeu propune un pact: poporul răspunde „DA” (v.8)

Alte alianțe (reînnoire):

Iosia (684 î.Ch) (2Rg 23,1-3): „1Regele a trimis şi i-a adunat la sine pe toţi bătrânii lui Iúda şi ai Ierusalímului. 2Regele a urcat la templul Domnului împreună cu toţi oamenii lui Iúda şi cu toţi locuitorii Ierusalímului, preoţii, profeţii şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din Cartea Alianţei care fusese găsită în templul Domnului. 3Regele a stat lângă coloană şi a încheiat alianţa înaintea Domnului că-l va urma pe Domnul şi va păzi poruncile lui, mărturiile lui şi hotărârile sale din toată inima şi din tot sufletul, întărind cuvintele acestei alianţe scrise în această carte. Şi tot poporul a consimţit la alianţă”.

Iósue (Ios 1,16-17): 16Ei i-au răspuns lui Iósue: „Tot ceea ce ne-ai poruncit, vom face şi oriunde ne vei trimite, vom merge; 17aşa cum am ascultat de Moise, vom asculta şi de tine. Numai să fie Domnul Dumnezeul tău cu tine aşa cum a fost cu Moise”. Poporul a răspuns: „DA” – v. 16

Enciclica Redemtoris Mater despre Preacurata Fecioară Maria în viața Bisericii peregrine:

„În economia mântuirii revelată de Dumnezeu, credința lui Abraham constituie începutul Vechiului Legământ; credința Mariei la Bunavestire inaugurează Noul Legământ. După cum Abraham, «sperând împotriva oricărei speranțe, a crezut că va deveni părintele multor neamuri» (cf. Rom 4, 18), tot astfel, Maria, în clipa Buneivestiri, după ce își afirmă starea de fecioară, («Cum va fi aceasta de vreme ce nu cunosc bărbat?») a crezut că prin puterea Celui Preaînalt, prin Duhul Sfânt, va deveni Mama Fiului lui Dumnezeu, după cum i-a descoperit îngerul: «Cel Sfânt ce se va naște se va chema Fiul lui Dumnezeu» (Lc 1, 35).

NAZARET

Nu e Moise sau Iosia ori Iósue, ci doar o simplă copiliță din Nazaret, care reprezintă poporul lui Israel: Bucură-te… Fiica Sionului; ea spune „da”. În felul acesta se naște noul și veșnicul pact dintre Dumnezeu și omenire; se va consuma pe cruce… Este în act, până la împlinirea timpurilor, în împărăția sa.

v. 26: În luna a șasea

Lc 1,23-25: (Zaharia) „După ce s-au împlinit zilele slujirii lui, s-a întors acasă. După aceste zile, Elisabeta, soția lui, a zămislit și, timp de cinci luni, se ascundea spunându-și: Așa mi-a făcut Domnul în zilele în care și-a îndreptat privirea spre mine, ca să îndepărteze rușinea mea dinaintea oamenilor”. După apocaliptica iudaică (V-II î.Ch.) șase sunt erele care decurg de la creație până la epoca mesianică. Diferiți Părinți ai Bisericii reiau această schemă pentru a vorbi despre cele cinci luni de sarcină ale Elisabetei, ca epoci care preced ultima epocă, cea de-a șasea lună a lui Mesia (cf A. SERRA,  Spirito Santo e Maria in Lc 1,35, Antico e Nuovo Testamento a confronto, in PSV, 38,119-140).

v. 27: la o fecioară

Almà: copilă, tradus de Septuaginta (traducători everi ai Pentateucului – sec. III-II î.Ch) cu fecioară. Nu intenționez să vorbesc despre problema fecioriei Mariei. Mă limitez să subliniez faptul că nașterea dintr-o fecioară demonstrează prioritatea absolută a lui Dumnezeu peste oameni. Dumnezeu acționează dincolo de proiectele umane. Acțiunea lui Dumnezeu între oameni a fost mereu un motiv de uimire. Comentează atât de bine Sf. Ieronim:

         „Maria, sfânta Maria, fericita, mama și fecioara, fecioară înainte de naștere și fecioară după naștere. Motivul uimirii mele este acesta: cum s-a putut naște un feciorelnic dintr-o fecioară, și cum după nașterea feciorelnicului mama a rămas fecioară. Vreți să știți în ce mod s-a născut dintr-o fecioară și cum, după ce l-a dat la lumina, mama și-a păstrat fecioria? Porțile erau închise și Isus a intrat. Asupra faptului că porțile erau închise nu există nici un dubiu. Cel care a intrat prin porțile închise nu era o nălucă, nu era un duh, era un adevărat trup. Într-adevăr, așa se exprimă: Pipăiți-mă și vedeți: duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am (Lc 24,39). Avea carne și oase, și porțile erau închise. În ce fel carnea și oasele au putut să intre prin ușile închise? Ușile erau închise și cu toate acestea intră unul pe care noi nu-l vedem intrând. Pe unde a intrat? Toți pereții sunt închiși, nu există nici un pasaj prin care să intre, și cu toate acestea îl găsim pe unul care a intrat și noi nu înțelegem cum a intrat. Cum s-a întâmplat nu știi, și atunci îi atribui acest fapt puterii lui Dumnezeu. Așadar atribuie puterii lui Dumnezeu pe unul care s-a născut dintr-o fecioară și cu toate acestea acea fecioară a rămas fecioară și după naștere” (Omilia asupra evangheliei lui Ioan 1,1-14).

 v. 28: Bucură-te

Bucură-te, nu ave sau te salut… În acest cuvânt este cuprins ecoul tuturor oracolelor profetice adresate Ierusalimului (Fiicei Sionului), adică întregului popor a lui Israel: invitația la bucurie pentru că Dumnezeu a decis să reînnoiască, în timpuri diferite, opera sa de mântuire pentru poporul său: cf. Sofonia 3,14 (VII î. Ch. pe timpul lui Iosia regele lui Iuda): „Bucură-te, fiică a Siónului! Strigă de veselie, Israél! Veselește-te și jubilează din toată inima, fiică a Ierusalímului!”; Ioel 2,21 (V sec. după deportare): „Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari!”; Zaharia 9,9 (IV sec după deportare): „Veselește-te mult, fiică a Siónului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalímului! Iată, regele tău vine la tine: el este drept și mântuit, umil și călare pe un măgar, pe un mânz, puiul unei măgărițe”. În felul acesta Maria devine reprezentanta Fiicei Sionului, personificarea poporului lui Israel, pentru care Dumnezeu săvârșește lucruri mari, așa cum a făcut mereu în istorie.

v. 28: Plină de har

Plină de har: iubită. Verbul grec cere conceptul de dar (charis). Dumnezeu ți-a dăruit; ai fost făcută obiect al darului lui Dumnezeu, te-au umplut de daruri… Altfel spus, iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat în tine. Plină de har, ai aflat har din partea lui Dumnezeu: este vorba de o aliterație: v. 28 (Plină de har) și v. w30 (ai aflat har la Dumnezeu) spun același lucru. Maria este plină de harul lui Dumnezeu (v.28) întrucât a fost aleasă pentru un dar, o misiune, o carismă: să dea naștere Mântuitorului (v.30-31). În această plinătate de har, dar al lui Dumnezeu, noi vedem titlul de Neprihănită pe care Biserica i l-a atribuit în mod dogmatic în 1950.

v. 31-33: un mic crez cristologic

Care misiune, care dar, ce carismă Maria a fost chemată să întrupeze? Iată vv.31-33: sunt centrul textului! Este vorba de un mic crez cristologic. Aici este conturată în mod sintetic figura lui Cristos. „31 Vei zămisli şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. Isus om, Cristos Dumnezeu. Este descris drumul Fiului lui Dumnezeu: om (întruparea), Dumnezeu (răscumpărarea). Această împărăție, din evocările davidice (2Sam 7,11-15) se actualizează cu misterul pascal al lui Cristos: mort (născut) și înviat. Crez care a fost exprimat în primele concilii din Biserică: Nicea… Acesta este centrul textului, mesajul pasajului biblic. Maria rotește în jurul acestuia! Beda venerabilul scrie:

         Trebuie să remarcăm cu atenție semnificația acestor cuvinte și în același timp să-l păstrăm în interiorul inimii noastre, tot ceea ce ni se manifesta în aceste cuvinte cuprinde misterul mântuirii noastre. Într-adevăr, aceste cuvinte în mod evident declară că Domnul Isus, adică Mântuitorul nostru, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu cât privește Tatăl și fiul omului cât privește mama. În felul acesta afli că el, întrucât este adevărat om, a luat din sânul fecioarei adevărata substanță a trupului. El va fi mare și se va chema Fiul Celui Preaînalt. Mărturisește că acesta este și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și Fiu mereu veșnic cu Tatăl (Omilie asupra evangheliei 1,3).

v. 34: Cum va fi aceasta?

Întreabă Maria. Nu este un dubiu al credinței: omenește vorbind, întrebă cum se vor întâmpla toate cele spuse de înger. În aceasta se deosebește de Zaharia (cf Lc 1,18:  nu este posibil! „Prin ce voi cunoaște aceasta? Eu sunt bătrân, iar soția mea este înaintată în vârstă”. Aici iese la iveală umanitatea acestei femei care vrea să fie în întregime a lui Dumnezeu, dar nu-și ascunde dificultățile… Să ascultăm cum comentează Sf. Ambroziu:

Dacă se reflectă cu atenție, aici se pare că Maria nu ar fi avut credință; și cu toate acestea nu ne este permis să ne gândim că ar fi fost necredincioasă tocmai cea care a fost aleasă să-l zămislească pe Fiul lui Dumnezeu. Și cum ar putea fi (…) ca Zaharia care, nedând crezare, a fost condamnat la mutism, Maria însă a fost glorificată cu revărsarea Duhului Sfânt, dacă nu ar fi crezut? Însă Maria nu trebuie să fie necredincioasă, dar nici să dea dovadă de o credință oarbă: vreau să spun, nici să-i lipsească credința la cele spuse de înger, dar nici să creadă orbește la promisiunile divine (Expunere la Evanghelia după Luca 2,14).

         („Nu cunosc bărbat”). Sf. Augustin a afirmat că ea intenționa să rămână fecioară; se consacrase lui Dumnezeu:

         Fecioria Mariei a fost cu siguranță plăcută și primită de Domnul. El nu s-a mulțumit să o ferească – după conceperea sa – de orice violare din parte bărbatului și așa a păstrat-o mereu incoruptibilă. Deja, mai înainte de a fi zămislit, a voit să-și aleagă pentru a se naște, o fecioară consacrată lui Dumnezeu, cum indică cuvintele cu care Maria răspuns îngerului care îi anunța iminenta maternitate. Cum va fi această, din moment ce nu cunosc bărbat? (Sfânt feciorie, IV,4).

  v. 35: Duhul Sfânt se va coborî asupra ta

Făcând mereu referință la planul divin al noii alianțe, definitive, așa cum am amintit, făcând referință la textul din Ieremia 31, putem să recitim această frază a v. 35 tocmai în această perspectivă. Alianța cea nouă implică o nouă revărsare a Duhului Sfânt. Întruparea este primul moment al acestei actualizări; apoi va veni Duhul asupra lui Isus la botezul său (cf Lc 3,21-22) și la Rusalii în mod definitiv și abundent asupra bisericii ce se naște (cf Fap 2,1-13). „Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri” vrea să spună tocmai aceasta; se actualizează noul pact definitiv și veșnic, cel scris în inimi, și nicidecum pe hârtie sau pe plăcuţe de piatră… Astfel prezenţa lui Dumnezeu s-a concretizat în istoria mântuirii în binomul: nori și duhul Domnului:

– 1) nori – pe muntele Sinai (Ex 24,16), în cort (Ex 40,34-35) și în templu (1Rg 8,10-12);

– 2) Duhul Domnului: Is 63,14: „Cum coboară o cireadă în vale, aşa le-a dat odihnă Duhul Domnului, tot aşa ai călăuzit poporul tău ca să-ţi faci un nume măreţ”.

v. 38: Iată slujitoarea Domnului

Iată apare de multe ori în Scriptură (178 de ori în Vechiul Testament). Exprimă decizie, ascultare, libertate, entuziasm în a răspunde lui Dumnezeu care te cheamă: Abraham (Gen 22,1), Moise (Ex 3,4), Samuel (1Sam 3,4), Isaia (6,8). Slujitoarea Domnului: este cel de-al treilea titlu marian prezent în text: Maria este plină de har (iubită). Aici nu trebuie să înțelegem termenul de slujitoare ca fiind comparat cu mic, umil, ascultător… ca niște servitori, ci termenul are o semnificație mult mai amplă. A fi slujitorul lui Dumnezeu înseamnă a fi ridicat la o mare intimitate, de comuniune și colaborare: slujitor, om fidel lui Dumnezeu! Necondiționat; slujitorii Domnului sunt patriarhii, profeții, preoții care în templu, zi și noapte, îl binecuvântează pe Domnul (cf Ps 134,1-2). Găsim și în Isaia: este o figură importantă: Slujitorul lui Iahvé (42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12).

 Meditație

1. Credința noastră catolică

Dintotdeauna Maria a fost cântată ca fiind toată sfântă. Părinții Bisericii au considerat această sfințenie ca o pregătire spirituală a fecioarei la Întruparea Fiului lui Dumnezeu și în același timp au avertizat că această pregătire nu putea să fie comună, dar singulară, unică și trebuia să cuprindă toată viața sa, chiar de la început: din primul moment al existenței sale a fost ferită de păcat. Apocrifele (protoevanghelia lui Iacob) povestesc că Maria, la vârsta de trei ani, a fost introdusă în Sfânta Sfintelor pentru a locui acolo până în ziua în care ea însăși ar fi devenit sanctuarul lui Dumnezeu (cf. Sărbătoarea prezentării la templu a Mariei: 21 noiembrie  – din sec. VI în Orient și din sec. XIV în Occident).

În perioada medievală a existat o discuție aprinsă asupra acestui mister marian: era dificil de înțeles răscumpărarea universală a lui Cristos (Cristos i-a mântuit pe toți) cu Neprihănita zămislire a Mariei. Duns Scot (sec. XIII – Scoția) a dat o soluție, introducând conceptul de răscumpărare preventivă: Maria a fost mântuită anticipat de Cristos, tocmai în previziunea meritelor lui Isus Cristos; a spus despre el papa Benedict al XVI-lea, în 7 iulie, într-o audiență generală din ziua de miercuri: „Duns Scot expuse atunci un argument care va fi adoptat și de fericitul Papa Pius al IX-lea în 1854, când a definit în mod solemn dogma Neprihănitei Zămisliri a Mariei. Acest argument este acel al „Răscumpărării preventive”, conform căruia, Neprihănita Zămislire reprezintă capodopera Răscumpărării realizată de Cristos care, prin tocmai puterea iubirii sale și a medierii sale a obținut ca Mama lui să fi fost ferită de păcatul strămoșesc. Franciscanii au primit și au răspândit cu entuziasm această doctrină, și alți teologi – uneori prin jurăminte solemne – s-au angajat să o apere și să o perfecționeze”.

Într-adevăr, definiția dogmei (8 decembrie 1954) declară: Preafericita Fecioară Maria, încă din primul moment al zămislirii ei, printr-un har și privilegiu deosebit din partea lui Dumnezeu cel Atotputernic și în vederea meritelor lui Isus Cristos, Mântuitorul neamului omenesc, a  fost ferită de orice urmă a păcatului strămoșesc”. Dogmă confirmată de Conciliul al II-lea din Vatican: „Nu este deci de mirare dacă sfinții părinți pe Născătoarea de Dumnezeu obișnuiesc să o numească cea preasfântă și neatinsă de vreo prihană a păcatului, cea plăsmuită de Duhul Sfânt ca o făptură nouă, împodobită încă din prima clipă a zămislirii sale cu strălucirea unei sfințenii unice” (Lumen gentium 56).

2. În semnul iubirii lui Dumnezeu

Neprihănita este un titlu care evidențiază cum Maria s-a lăsat învăluită de iubirea lui Dumnezeu. Ea a fost prima dintre cei răscumpărați, prima iubită, prima răscumpărată. În cântarea Magnificat ea însăși cântă: „Duhul meu se bucură în Dumnezeu, Mântuitorul meu” (Lc 1,47). Această frază este preluată din cântarea finală pe care o găsim în cartea profetului Habacúc (3,18-19): „18Dar eu voi tresălta de bucurie în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. 19Domnul Dumnezeul meu este tăria mea; el îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă face să umblu pe înălțimile mele”. Maria se simte salvată, iubită, într-un mod special: mai înainte de a putea cădea! Imaginați-vă o mamă care ajunge târziu să-l ridice pe cel mic căzut la pământ…A ajunge înainte să cadă… să-l ferească pe noul născut de la căderea dezastruoasă… aceasta a făcut Dumnezeu cu Mama sa! Nu este iubirea aceasta?

A scuti pe cine iubești de experiența devastantă a păcatului!

3. Adevăratul discipol: cel care ascultă Cuvântul

Iată, frații mei, îndreptați-vă atenția, vă implor, la ceea ce spune Cristos Domnul arătând cu mâna spre discipolii săi: Iată mama mea și frații mei (Mt 12,49). Oricine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate și soră și mamă (Mc 3,35). Oare nu a făcut voința Tatălui fecioara Maria care, prin credință, a zămislit, a fost aleasă pentru ca din ea mântuirea să se nască pentru noi toți oamenii și a fost creată de Cristos mai înainte ca El să fi fost zămislit în sânul ei? Sfânta Maria a fost discipola lui Cristos, înainte de a fi mama lui Isus; mai mult, prerogativa cea mai mare a fost faptul că Maria a fost discipolă și apoi mama lui Cristos. Maria era fericită pentru că, mai înainte de a-l naște, l-a purtat în sânul ei pe Învățător. Vezi dacă nu-i așa cum îți zic. În timp ce Domnul trecea urmat de mulțimea de oameni și săvârșea minunile lui Dumnezeu, o femeie a exclamat: Fericit sânul care te-a purtat și pieptul la care ai supt (Lc 11,27). Însă Domnul, pentru ca nimeni să nu caute fericirea în trup, ce îi răspunse? Mai degrabă, fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păstrează (Lc 11,28). Așadar, pentru aceasta Maria a fost fericită, pentru că a primit cuvântul lui Dumnezeu, l-a păstrat în inima ei și l-a pus în practică. A păstrat adevărul în minte, mai  mult decât trupul lui Isus în sânul ei. Adevărul este Cristos, trupul este Cristos: Cristos adevăr în mintea Mariei, Cristos trup în sânul Mariei; este mai important ceea ce este în minte, decât ceea ce se poartă în sân. Sfântă e Maria, fericită e Maria, dar mai importantă este Biserica decât fecioara Maria. De ce? Pentru că Maria este o parte din Biserică, un membru sfânt, superior tuturor celorlalți, dar cu toate acestea este doar un membru din tot trupul. Dacă este un membru din tot trupul, atunci fără nici un dubiu, e mai important trupul decât un membru. Capul este Domnul, iar capul și trupul formează pe Cristos întreg. Ce să spunem? Avem un cap divin, îl avem ca și cap pe Dumnezeu ((Sfântul Augustin, Discorso 72 A 7-8)

Rugăciune (Oratio-Contemplatio)

Fecioară sfântă, care l-ai născut pe Cuvântul Întrupat,

sfințește sufletele noastre,

dă-ne să trăim cu fidelitate,

noi care mereu te lăudăm și te preamărim.

Mânuiește-ne, o, poartă a salvării,

ocrotește-ne, o, mamă a adevărului.

Vino în ajutorul creștinilor care te cinstesc, o, Neprihănită!

Fă să evităm căderile repetate, o, preacurată!

Ocrotește-ne, apără-ne, păstrează pe cei care nădăjduiesc în tine!

Mânuiește pe cel care cântă această cântare.

Ajută-l să-și stăpânească patimile,

Dă-i harul să te preamărească cu iubire arzătoare,

Primește pe cine te invocă cu ardoare,

bucură-te, Marie, fecioară, mireasă și mamă!

(Serigu din Constantinopol +638)

A treia Duminică din Advent

lectioLECTIO DIVINA – In 1,6-8.19-28

6În acel timp, a fost un om trimis de Dumnezeu al cărui nume era Ioan. 7 Acesta a venit ca un precursor, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. 19 Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: „Cine eşti tu?” 20 Iar el a mărturisit şi nu a negat. A mărturisit: „Eu nu sunt Cristos!” 21 L-au întrebat: „Atunci, cine? Eşti tu Ilie?” El a răspuns: „Nu sunt!” „Eşti tu Profetul?” A răspuns: „Nu!” 22 Aşadar, i-au zis: „Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?” 23 El a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptaţi calea Domnului!», după cum a spus Isaia profetul”. 24 Iar cei trimişi erau dintre farisei. 25 L-au întrebat şi i-au zis: „Aşadar, de ce botezi dacă tu nu eşti nici Cristos, nici Ilie, nici Profetul?” 26 Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi, 27 care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. 28 Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan”.

  SCURTĂ CONTEXTUALIZARE ȘI EXPLICARE

– Continuând reflecția de Duminica trecută (cf Mc 1,1-18), pagina evanghelică din Ioan reia figura lui Ioan Botezătorul. În cea de-a patra Evanghelie Ioan Botezătorul este prezentat ca modelul martorului (martys), trimis de Dumnezeu în lume pentru a „da mărturie lui Cristos”. În primele versete, (vv.6-8) Ioan Botezătorul este situat în marele prolog al Evangheliei. El vine în lume cu o misiune: „să dea mărturie Luminii”. Rolul mărturiei lui Ioan față de „adevărata lumină”- Cristos, este ilustrat în dublul său aspect: cel negativ, „nu era el lumina”, și cel pozitiv „pentru a da mărturie luminii”. Finalitatea acestei mărturii este credința.

– Timpul Adventului este „timpul credinței”. Toți suntem chemați să umblăm în lumina credinței și să deschidem larg inima la apelul lui Dumnezeu. Oportunitatea unui astfel de anunț se traduce într-un dialog de libertate între Dumnezeu și fiecare om care este „în lume”. În cea de-a Treia Duminică din Advent suntem chemați la bucurie (Gaudete) și la a trăi în împărtășire și speranță. Dumnezeu nu a abandonat poporul său, ci îi vine în întâmpinare cu semne și minuni, pentru ca să se convertească la El.

– Motivul mărturiei este reluat în vv. 19-28 care redau interogatoriul preoților și leviților de la Ierusalim. În timp ce Ioan Botezătorul predică și botează în apele Iordanului (Betania), în timp ce multă lume îl urmează, de la Ierusalim este trimisă o delegație pentru a clarifica sensul și scopul misiunii Botezătorului.

– În secvențele în care apare figura lui Ioan Botezătorul, intonația tematică este dată de termenii care fac parte dintr-o constelație semantică: „a da mărturie”, martyrèin’martyrìa, de trei ori; „a boteza”, de șase ori. Poate fi considerată ca o unitate literară pasajul pe care se sprijină acest motiv tematic: mărturia lui Ioan în contextul baptismal.

– În vv. 19-22 se alternează trei întrebări importante ale Iudeilor pentru Ioan care răspunde în mod concis. Mica discuție se termină cu declarația un pic mai amplă a martorului: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu” (v. 23). Următoarea secvență este centrată pe o singură întrebare a emisarilor calificați ca fiind „farisei” (v. 24), la care Ioan răspunde cu o declarație în două fraze (vv. 26-27). Noul argument al cercetării vizează gestul baptismal al lui Ioan: botezul său este pregătitor „celui care va veni după”: Cristos.

– Răspunsul deschis și curajos al lui Ioan este pus în evidență printr-o expresie cu iz judecătoresc: „a recunoscut și nu a negat. A mărturisit: Eu nu sunt Cristos”. Spre deosebire de acei iudei cărora le este teamă să mărturisească în mod deschis pe Isus drept Cristos, Ioan declară fără frică identitatea sa: „Eu nu sunt Cristos”. Răspunsul său negativ este clădit pe o formulă cristologică tradițională. Adevăratul și unicul Mesia este un altul. Confirmarea acestei clare luări de poziție stă în celelalte două răspunsuri tot mai concrete.

– La întrebările precise ale emisarilor de la Ierusalim Ioan refuză să se identifice cu alte figuri mesianice: Ilie și profetul. Solicitat de insistența celor care îl interogau, el dă primul său răspuns pozitiv: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: îndreptați calea Domnului, așa cum a spus profetul Isaia”. Acesta este mesajul pe care Ioan îl trimite iudeilor din Ierusalim preocupați să știe ceva despre identitatea sa. El face prezentă vocea profetică a lui Isaia care invită la a îndrepta căile Domnului.

– Motivul martorului „umil” este simbolizat de expresia: „Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandalelor”, așa cum am văzut deja în Mc 1,7. Autoritatea lui Cristos este superioară celei martorului și înaintemergătorului său. Această superioritate evidențiază centralitatea lui Isus care va fi desemnat ca „mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatul lumii” (v. 29). Într-adevăr numai Isus Cristos asumă rolul mântuitor ca „trimis al Tatălui”.

– Acest rol mântuitor este universal și eficient. Cristos este „dreptul” fără păcat și Fiul pe care Dumnezeu l-a trimis ca „ispășire” și „mântuitor al lumii”. Și în contextul celei de-a patra Evanghelie formula „mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii” este asociată la titlul de „Fiul lui Dumnezeu”. De fapt, seria declarațiilor lui Ioan, deschisă de „iată mielul lui Dumnezeu”, se termină așa: „Acesta este Fiul lui Dumnezeu”. La rândul său, această sentință este clarificarea frazei precedente care uneşte viziunea şi revelația lui Ioan: „Acesta este cel care botează în Duhul Sfânt”. Isus este prezentat de Ioan ca mielul lui Dumnezeu, întrucât este Fiul său care, în mod eficient și definitiv, elimină păcatul lumii prin activitatea și misiunea sa ce constă în mod esențial în „a boteza în Duhul Sfânt”. În definitiv textul nostru asociază două teme mari: mărturia și botezul. Amândouă temele sunt legate de revelația lui Isus Cristos care vine în lume ca „miel al lui Dumnezeu” pentru a dărui mântuirea.

  SUGESTII PENTRU MEDITAȚIE

 – În strânsă legătură cu mesajul din Duminica a doua din Advent, motivul dominant al acestei a treia Duminică din Advent este bucuria care se traduce într-o întâlnire iminentă cu Dumnezeu care vine. Bucuria este expresia și darul Duhului Sfânt: ea conține minunea și plinătatea uimirii care se nasc din inima omului: bucurie pentru darurile lui Dumnezeu, a tresălta pentru prezența sa, a trăi în bucurie și speranță. Invitația pe care Ioan Botezătorul o face astăzi în activitatea sa baptismală se transformă în încrederea că Dumnezeu este pe punctul de a veni în lume.

– La bucuria mesianică se adaugă și motivul mărturiei de credință. Ioan Botezătorul este înainte de toate un om al credinței și forța mărturiei sale este reprezentată de soliditatea credinței sale. În dialogul rapid cu fariseii trimiși de la Ierusalim, Ioan mărturisește credința sa în „Cel care este mai mare decât el și care trebuie să vină”. Ioan nu se teme să se recunoască „mic” în fața lui Isus. Credința sa devine model de viață pentru cei care cred.

– În citatul din Is 40,3 Botezătorul vrea să pună accentul pe dinamismul „pregătirii” care constă în „a îndrepta calea Domnului”. Fiecare credincios (fie de proveniență iudaică, fie păgână) trebuie să accepte schimbarea căii („să se întoarcă” pe calea Domnului). Acest proces constă în convertirea inimii. Drumul exodului este un proces de convertire deplină și totală la Dumnezeu. El nu ne lasă singuri, dar ne însoțește pe această cale.

– Motivul Botezului este strâns legat de mărturie. În timp ce Botezul lui Ioan are ca simbol apa purificării de păcate, botezul pe care Isus îl va aduce are ca dar pe Duhul Sfânt. A redescoperi valoarea propriului Botez este prima misiune importantă care ne este încredințată în acest timp și drum al Adventului.

Voind să rezumăm reflecția asupra paginii evanghelice, se evidențiază în textul nostru două dimensiuni, cea cristologică și cea spirituală-practică. Se poate sublinia seria de șapte titluri sau clarificări cristologice legate de descrierea evanghelică. Iese în evidență afirmația lui Ioan Botezătorul: „Iată mielul lui Dumnezeu”. La ea face comparație formula care termină mărturia sa: „Fiul lui Dumnezeu”. Urmează: regele lui Israel, „cel care ia asupra sa păcatul lumii”, „cel care botează în Duh”, „Fiul Omului”, Mesia întrupat și glorificat. Cu această insistență, evanghelistul scoate în relief unele coordonate esențiale ale itinerarului de credință: a asculta și a vedea, a merge, a urma și a rămâne, a căuta și a găsi. În felul acesta se rezumă dinamismul fundamental care ne duce la întâlnirea adecvată cu Cristos care vine la Crăciun.

ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECȚIA PERSONALĂ

A mărturisi „lumina” într-o lume plină de întuneric și ambiguitate: cum  este posibil? Cine sunt astăzi acele persoane precum „Ioan Botezătorul” care duc cu curaj vestea Convertirii? Știi să recunoști postul vieții tale în planul lui Dumnezeu? Ești conștient de limitele tale? Ioan Botezătorul a știut să-și mărturisească credința: care sunt certitudinile de credință și care sunt dubiile care le experimentezi? Virtutea „umilinței” este importantă în relația cu Dumnezeu și cu aproapele: de ce?

   PSALM PENTRU RUGĂCIUNE – Ps 112

1Fericit este omul care se teme de Domnul,

care își află mare plăcere în poruncile lui!

2Seminţia lui va fi puternică pe pământ

și descendența celor drepți va fi binecuvântată.

3În casa lui va fi belșug şi bogăție,

dreptatea lui rămâne pentru totdeauna.

4El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepți,

el este milostiv, plin de dragoste și drept.

5Bun este omul care are milă și dă cu împrumut,

el îşi rânduiește bunurile cu judecată.

6El nu se clatină niciodată:

cel drept va fi amintit în veci.

7El nu se teme de zvonurile rele,

inima lui e gata și se încrede în Domnul.

8Inima lui este neclintită,

nu are nici o teamă,

până când îi va vedea împrăștiați pe asupritorii săi.

9El este darnic față de cei sărmani,

dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna,

iar fruntea lui se înalță cu cinste.

10Cel nelegiuit va vedea și se va indigna,

va scrâșni din dinți și se va topi.

Dorința celor nelegiuiți va pieri.

A doua Duminică din Advent 2017

Lectio_Divina.svgLectio divina – Mc 1,1-8

1Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2Aşa cum este scris în profetul Isaia: „Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea ta. 3 Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!»” 4 Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. 5 Întreaga regiune a Iudeii şi cei din Ierusalim veneau la el şi erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca lăcuste şi miere sălbatică 7 şi predica, zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.

O SCURTĂ CONTEXTUALIZARE ȘI EXPLICARE 

– Cu textul de față Mc 1,1-8 intrăm în incipit-ul descrierii Evangheliei după Marcu care încă de la primele sale cuvinte ne cheamă în cauză o credință cristologică. Pagina noastră se compune dintr-un titlu (v.1) și din versetele 2-9 care constituie prima parte din Prolog (vv.2-13), în care este descrisă predica lui Ioan Botezătorul.

– Să ne oprim atenția asupra versetului 1. Este vorba de un titlu considerat ca fiind tema programatică a Evangheliei. El începe cu termenul „început” (archè), care are cel puțin trei semnificații: început cronologic, principiu fundamental și criteriu. În contextul nostru termenul are valoare de „principiul fundamental” și explică cum fundament al veștii celei bune (euaggelion) este o persoană: Isus. Cuvântul care urmează este „Evanghelie”. Astăzi pentru noi acest cuvânt indică o carte, adică cele patru cărți, evanghelia după Matei, după Marcu, după Luca și după Ioan. Cu toate acestea în evanghelia după Marcu termenul nu indică o carte dar „o veste heraldică a unei vești care aduce bucurie”. Evanghelistul Luca și Ioan nu folosesc niciodată acest termen; iar Matei vorbește despre „evanghelia Împărăției” (4,23; 9,35; 24,14) sau „această evanghelie” (26,13). Evanghelistul Marcu folosește acest termen de 7 ori din care, de două ori face o precizare: „evanghelia lui Isus Cristos” (1,1); „evanghelia lui Dumnezeu” (1,14); în celelalte locuri semnificația este absolută (1,15; 8,35;10,29;13,10;14,9).

– Să crede că Marcu a fost cel care a folosit pentru prima dată acest termen pentru a descrie viața și misiunea lui Isus. Poate că el a urmat tradiția Sf. Paul. Dar evanghelia poartă în sine semnificații elenistice: a) vestea unei veniri importante; b) veste unei victorii împotriva dușmanului; c) veste unei vindecări de boală.

– Marcu precizează că Evanghelia este Isus „Cristos”. Provine din termenul grec Christos, a cărei semnificație este Unsul, Mesia. Este personajul care era așteptat încă de pe vremea profeților. Prin urmare, fundalul este ungerea dată de profeți regilor și promisiunea făcută lui David (2Sam7). Recunoașterea lui Isus drept „Cristos” îi revine lui Petru (8,29). Unele manuscrise adaugă că Isus este „Fiul lui Dumnezeu”. Evanghelistul introduce în versetul 2 citatul din profetul Isaia pentru a prezenta figura lui Ioan Botezătorul. Citatul acesta este legat de Exod 23,20; Malahía 3,1și Isaia 40,3). Punând împreună cele trei pasaje ale Scripturii, povestitorul oferă o interpretare teologică: citește Vechiul Testament în funcție de ceea ce vrea să spună. Înscrie persoana lui Ioan Botezătorul și misiunea sa în continuitatea credinței lui Israel, legând vestea cea bună de istoria seculară a poporului ales.

Marcu nu pomenește nimic despre predica morală a lui Ioan (cf Mt 3,7-10; Lc 3,7-9). Botezul este un apel către tot poporul pentru ca să se convertească (metanoia, schimbarea mentalității).

– Ioan Botezătorul este înainte mergătorul profetic care deschide calea lui Isus. Ioan este „glasul care strigă în pustiu”, nu este numai un profet, pentru că misiunea sa va pregăti manifestarea mântuirii lui Dumnezeu pentru toată omenirea. Proclamarea sa poate fi comparată cu o intervenție divină în istorie și este semnul începutului veștii celei bune. Aplicând referința din Is 40,3 la Ioan Botezătorul, evanghelistul îl inserează în marea tradiție biblică a „pustiului”. Prin expresia simbolică „pregătiți calea Domnului” Deutero-Isaia voia să-i încurajeze pe exilații duși în Babilon. De la fiecare se cerea o decizie radicală: să rămână sau să plece. Ioan, cu strigătul său în pustiu, pregătea poporul la venirea lui Mesia, cerând mărturisirea păcatelor și prin botezul său prefigura exodul cel nou.

– Citatul din Is 40,3 face prezentă referința la ieșirea din Babilon: odată cu epoca de după exil, începea o nouă etapă în istoria mântuirii, iar acum, cu sosirea lui Mesia, începe timpul mântuirii universale și manifestarea gloriei Domnului. În strânsă legătură cu oracolul lui Isaia recitit în sens cristologic, Marcu descrie activitatea lui Ioan Botezătorul ca o „proclamare” (keryssein):

– El este mesagerul vestit, „glasul celui care strigă în pustiu”, proclamând apropierea timpului escatologic. Cum solul precedă carul de luptă al regelui și strigă cu glas puternic, vestind sosirea stăpânului, tot așa și Ioan Botezătorul predica în pustiu, pregătind calea pentru venirea lui Mesia. El este solul timpului mântuirii și, asemenea profeților, îi trezește pe oameni din somn și le atrage atenția cu privire la ziua Domnului care trebuie să vină. Iordanul este locul unde se oprește revelația Vechiului Testament (cf „sfârșitul” Torhei în Dt 34; „sfârșitul” Profeților în Mal 3,22-23; „sfârșitul” Scrierilor în 2 Cr 36,23), pe lângă bogata referință profetică (Ilie: 2Rg 2,7-11; Eliseu: 2 Rg 5). Mantia de piele face aluzie la tradiția profetică (cf Zc 13,4; cf 11,32); cingătoarea de piele în jurul coapselor ne amintește de cea lui Ilie: Ilie, cel care trebuie să vină la sfârșitul timpurilor, în care Isus însuși va recunoaște pe propriul său înaintemergător (cf 2 Rg 1,7-8; Sir 48,9-10; Mal 3,1.23; Mc 9,11-13).

– În această certitudine a iminenței timpului mesianic, Ioan predică un botez de pocăință pentru iertarea păcatelor. Nu este ocupația străină în Israel cea care împiedică venirea împărăției mesianice, ci dușmănia cu Dumnezeu cauzată de păcat. De aici se naște urgența unei convertiri radicale: numai o convertire (metanoia) profundă a inimii, o întoarcere personală la Domnul va permite apartenența la Împărăția lui Dumnezeu de acum aproape.

– Celor care manifestă voința de abandonare a propriului comportament nedrept și dorința de a se întoarce către Jahvé cu toată inima, Ioan Botezătorul le garantează iertarea divină. Botezul său este anticiparea iertării mesianice și sigiliul pus peste cei care așteaptă Împărăția lui Dumnezeu. Însă metanoia este în același timp și un dar al lui Dumnezeu. Dumnezeu dăruiește convertirea prin botez; dar misiunea omului este aceea de a accepta convertirea, de a o păstra și de a face din ea fundamentul vieții sale.

– În vv.7-8 Ioan Botezătorul recunoaște că nu este Mesia; el nu se poate lăuda de nici un drept de dobândire „conjugală” față de popor (simbol al dezlegării curelei încălțămintei), cu toate că  a sa carismă profetică este recunoscută de Isus în persoană (1,9-11; 11,27-33). Vestea lui Ioan se referă la unul „mai puternic” care botează în Duhul Sfânt. Pagina evanghelică din Marcu ne-a permis să înțelegem începutul descrierii evanghelice, pregătindu-ne la venirea Domnului, care aduce mântuirea.

  SUGESTII PENTRU MEDITAȚIE

– Descrierea începe cu prezentarea Evangheliei care aduce vestea cea bună pentru omenire. Evanghelia este un dinamism care implică existența ființei umane într-un proces de transformare a inimii. Urmând predicarea lui Petru, Marcu a adunat mesajul Evangheliei pentru comunitatea din Roma. Termenul „Evanghelie” constituie unul din temele centrale ale descrierii. A vesti „Evanghelia Împărăției” reprezintă angajarea primară a misiunii lui Isus. Cristos cel Înviat va încredința comunității după Paște angajarea operei de evanghelizarea a popoarelor.

– Un al doilea aspect pentru meditație este reprezentat de mărturia lui Ioan Botezătorul și radicalitatea sa. El este martorul trimis de Dumnezeu pentru „a pregăti” venirea Fiului. Făcând referință la profeția lui Isaia, evanghelistul introduce figura lui Ioan Botezătorul, subliniind că el este „glasul” în vederea Cuvântului mântuirii. Fiecare drum de credință are nevoie de o mărturie. Drumul nostru spre Crăciun este introdus de acest protagonist extraordinar al Adventului. Existența sa radicală, cuvântul său autoritar, pasiunea sa pentru adevăr ne implică într-o primire profundă a mesajului său la convertire.

– Al treilea aspect al paginii evanghelice este tocmai invitația la convertire (metanoia). Schimbarea radicală a minții, a modului de a gândi și de a trăi, implică un proces interior care îi determină pe cei credincioși să recitească propria lor existență în optica mântuirii. A trăi convertirea înseamnă a face ca propria inimă să fie disponibilă la întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu care vine. Nu mai suntem noi cei care determinăm felul cum merge istoria și viața, dar este Dumnezeu cel care se face prezent în Cristos, și transformă sărăcia noastră în darul mântuirii. Fiul este „mai mare” decât Ioan și va aduce un botez în Duhul Sfânt (v.8).

– Un ultim aspect este reprezentat de motivul teologic al „pustiului”. Știm cât este de importantă tema pustiului în spiritualitatea și memoria lui Israel. Pământ arid, locul încercării și al disperării, pustiul face parte din istoria lui Israel și scoate în evidență toată slăbiciunea lui. Mai ales, gândindu-ne la ieșirea din Egipt și la drumul către țara făgăduită, creștinul trebuie să recunoască în pustiu „locul schimbării” și timpul încercării care pregătește darurile Domnului. Pustiul este pământul pe care trebuie să-l trecem cu încrederea că Dumnezeu nu va abandona pe poporul său. Aceasta este certitudinea care trebuie să ne însoțească și pe noi în acest timp al Adventului.

 ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECȚIA PERSONALĂ

Fundamentul Evangheliei este Isus: cum trăiesc eu această întâlnirea în viața cotidiană?

Adventul este timpul de creștere în relație cu Domnul? Care sunt semnele acestui drum de maturizare?

Timpul din Advent este timpul „pustiului”, al reflecției, al singurătății și al meditației: îmi deschid sufletul  spre Dumnezeu și spre Cuvântul său? Astăzi ce anume îmi cere Domnul să schimb în viața mea?

  UN PSALM PENTRU RUGĂCIUNE – PSALMUL 27 (26)

7Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:

îndură-te de mine și răspunde-mi!

8Din partea ta îmi spune inima:

 „Căutați fața mea!”

Eu caut, Doamne, fața ta.

9Nu-ți ascunde fața de la mine,

nu-l îndepărta  cu mânie pe slujitorul tău;

tu ești ajutorul meu, nu mă respinge

și nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!

10Chiar tatăl meu și mama mea m-au părăsit,

dar Domnul m-a primit la sine.

11Arată-mi, Doamne, calea ta,

călăuzește-mă pe calea cea dreaptă

din cauza dușmanilor mei!

12Nu mă da în mâna asupritorilor mei,

căci s-au ridicat împotriva mea

martori mincinoși,

care nu respiră decât violență!

 

Prima Duminică din Advent 2017

Lectio_Divina.svgLectio Divina – Mc 13,33-37 În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Aveți grijă! Vegheați, pentru că nu știți când va fi timpul! 34 Aşa cum un om, plecând în călătorie, își lasă casa și dă putere servitorilor săi, fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze; 35 vegheați, așadar, căci nu știți când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau în zori, 36 ca nu cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind! 37 Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheați!”

 

Textul din evanghelia după Marcu este alcătuit dintr-o scurtă parabolă foarte precisă și clară care bate la poarta sufletului nostru pentru a-i deschide venirii Domnului.

Din simbolurile textelor biblice ale acestei duminici, evanghelistul Marcu scoate învățături practice și ne propune un itinerar spiritual pentru Advent.

În timpul de față creștinul trăiește un angajament pe care nu el și l-a luat, dar pe care Dumnezeu i l-a încredințat. Domnul i-a încredințat „darurile iubirii sale”. În așteptarea întoarcerii Domnului, „servitorul” trebuie să îndeplinească rolul de suplinitor. La întoarcerea Domnului acei servitori care, deși sunt toropiți de somn, vor rămâne treji, adică vor veghea, vor putea să vadă, asemenea celor trei apostoli Petru, Ioan și Iacob de pe muntele Tabor, „gloria” Domnului.

Cuvintele prin care evanghelistul transmite mesajul său sunt: vegheați, adormiți, noapte și așteptare. Să ne oprim, rând pe rând, asupra cuvintelor noapte și veghere.

Noapte – viața creștinească este asemenea unui drum în „noapte”. Citind cu atenție textul, ne dăm seamă că termenul „noapte” nu apare și cu toate acestea există o referință la el, deoarece în v. 35 se menționează: „seara sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau în zori”, ture în care, după uzanța romană, santinelele de gardă se rânduiau în garda de noapte, iar termenul poate fi înțeles și făcând aluzie la versetul 36, unde se spune: „să vă găsească veghind”. Așadar, stăpânul vine la întâlnirea cu „slujitorii” săi, în timp ce ei sunt ocupați cu îndeletnicirile lor într-un timp care este „noaptea”.

  • în mitologia greacă, Noaptea era fiica zeului Chaos;
  • în gândirea imaginară populară, timpul de noapte este populat de fantezie şi de fantasme.
  • în mentalitatea ebraică noaptea este timpul dubiilor și al ispitelor, al angoasei, al întunericului și al obscurității sumbre (Is 8,22).

În prima lectură, profetul Isaia descrie nuanțele întunecate ale condiției omului păcătos: el „rătăcește departe de căile Domnului”, „rebel” împotriva lui, în „prada propriilor păcate” și din acest motiv este „spulberat ca vântul” care risipește „frunzele” uscate. Pe fondul acestei imagini, evanghelistul Marcu prezintă condiția creștină a trăirii alianței cu Dumnezeu ca o trăire în noapte: prezentul este o lume a tenebrelor (Ef 6,12), supusă „puterii întunericului” (Col 1,13), adică „celui rău” (1In 5,19).

 În simbolul „nopții” există acest risc de a umbla în întunericul non-sensului, al unei vieți închisă între zidurile egoismului, ale senzațiilor exasperate, ale violenței și refuzului reciproc. Existențe viciate, inimi împietrite, administratori somnoroși: o citație în cauză pentru toată existența cu toate valorile care o determină.

Însă termenul „noapte” mai are și o altă semnificație: una pozitivă și rodnică. Înainte de toate, putem afirma că „noaptea” este timpul privilegiat al împlinirii celor mai mari planuri de mântuire. Da, pentru că, „spre jumătatea nopții” are loc eliberarea pascală din robia Egiptului (Ex 12,12.29; 11.4); spre sfârșitul nopții, în zorii dimineții are loc învierea Domnului (Mt 28,9); și în toiul nopții va veni Cristos-mirele (Mt 25,6). Psalmistului îi place să se roage: „dar nici întunericul nu-i întuneric pentru tine, iar noaptea este luminoasă ca ziua și întunericul este ca lumina” (Ps 139 (138), 12).

Noaptea cadențează timpul rugăciunii celei mai intense și dă rodnicie contemplării dumnezeirii veșnice care rămâne misterioasă, spunea Sf. Ciril din Ierusalim. Pentru mulți „noaptea” este timpul reînnoirii cele mai roditoare: noaptea este sânul misterios și esențial al vieții. Ea desființează deosebirile dintre trecut și viitor, posibile și imposibile. Noaptea este „sora speranței” spune poetul Charles Peguy.

„Noaptea” cheamă în cauză vigilența. Și nu numai împotriva devierilor și a surprizelor neplăcute (venirea hoților), dar și în favoarea venirii misterioase a Cristos pe care îl așteptăm.

Vegherea – în sens biblic mai are și semnificația de a „vedea prin” clarobscur sosirea stăpânului, auzirea în tăcere a celei mai profunde cântări de speranță și de viață; „a veghea” înseamnă mai ales a ne ține treji pentru a „prinde” la momentul potrivit pe „cel care vine” (santinela) așa cum spune profetul Habacuc 2,1), pentru a auzi cu anticipare pașii săi, pentru a anticipa îmbrățișarea și „a se uni cu el”, când chipul său se va arăta, și nu se va mai ascunde.

„A veghea” înseamnă, așadar, o atitudine existențială îndreptată spre o întâlnire dorită. Ba mai mult, înseamnă a deschide toată ființa noastră spre a-l primi pe Cel Neașteptat: nu știm în care oră va veni; dar nu știm nici sub ce formă se va prezenta. În această așteptare poate apărea riscul unei rutine, riscul unei administrații lipsite de entuziasm și visătoare, cu privire la catalogarea viitorului care ne duce cu gândul la un Dumnezeu și venirea sa ca la o ideea deja cunoscută, ca și cum am ști ceva sigur. Însă, să nu uităm că Dumnezeu rămâne mereu un necunoscut, unul pe care nu-l posedăm. El nu poate fi prins, nici catalogat. Cu toate acestea, în misterul iubirii sale ne învăluie pasiunea sa eliberatoare, ne „formează” ,așa ca la început, după inima și înțelepciunea sa. Numai gramatica dorinței și a așteptării poate să ne spună ceva, poate folosi simboluri și metafore, poate să facă inima noastră să cânte și să rămână trează.

Datorită fricii obscurității cerurilor închise, mulți dintre noi se închid în gestiunea unui mici lumi divine: compusă din tradiții și obișnuințe, din cataloage de fapte bune și propuneri generoase. Trebuie să dăm luciu darurilor primite, „să ne trezim„ din toropeală, să trăim responsabil în „casă”, asumându-ne o gestiune a prezentului în așa fel încât, în el (în prezent) să înflorească deja viitorul pe care îl așteptăm.

Un mare teolog luteran Paul Tilligh scria: „Nu e ușor să-l predici pe Dumnezeu copiilor și păgânilor, scepticilor și anticlericalilor, făcându-i să înțeleagă în același timp că nici măcar noi nu-l posedăm pe Dumnezeu, că și noi îl așteptăm. Sunt convins că revolta împotriva creștinismului derivă în cea mai mare parte din pretenția, conștientă sau confuză a creștinilor de a-l poseda pe Dumnezeu, și pierderea dimensiunii așteptării, așa de vie în profeți și apostoli”.

Porunca de „a veghea” este motivată de Cristos în felul acesta: „Nu știți când va fi timpul”, adică „ziua și clipa” venirii Domnului vostru. Aceste cuvinte par să lege necesitatea vigilenței de necunoașterea timpului în care Domnul va veni să-i întâlnească pe slujitorii săi. Această motivație pare să fie confirmată de imaginea care leagă venirea lui Cristos cu apariția bruscă, imprevizibilă și clandestină a hoțului (cf Ap 16,15).

În realitate, aceste conotații au ca scop motivarea necesității unei vigilențe continue, fără întrerupere și oboseală. Spune Apocalipsul (3,3): „Dacă nu vei sta de veghe, voi veni ca un hoţ”: venirea Domnului este o surpriză numai pentru cine nu este vigilent. Însă, pentru servitorii care se păstrează „treji”, Domnul nu va veni pe neașteptate, deoarece ei îl așteaptă mereu „gata să-i deschidă când va bate la poartă”. Astfel de servitori sunt numiți fericiți (cf Lc 12,35-37) tocmai pentru că sunt „treji” și „pregătiți”.

Aceasta fel de a înțelege „vegherea” este luată în considerație de îndemnul lui Isus care ne spune să nu ne lăsăm absorbiți de „preocupări și de plăcerile vieții” (Lc 8,14). Prin urmare, „vegheați” pentru a „nu lăsa să vi se spargă casa” (Lc 12,39): dacă „vegherea voastră” nu va fi alterată de acești „hoți”, atunci sigur nu va fi Cristos un „hoţ” pentru voi. Prin urmare, suntem chemați să veghem în timpul așteptării.

Pe cele două înțelesuri ale „vegherii” creștine se sprijină prima și ultima venire a Domnului: prima a dat naștere credinței creștine, a doua duce la adevăr. Primul îndemn care ne vine din cuvântul lui Dumnezeu din prima Duminică de Advent este cel al așteptării. Este tocmai ceea ce au făcut profeții care, în lunga noapte a Israelului, nu au obosit prea mult și nici n-au scos strigăte de disperare, dar au știut să aștepte cu speranță și în rugăciune, având în inimă certitudinea că într-o zi Domnul ar fi venit. Și această așteptare, făcută din speranță și încredere, trebuie să caracterizeze viața creștinului, pentru că această viață este fondată pe promisiunea lui Dumnezeu și își găsește în istoria cotidiană, o mare confirmare. Așteptarea Domnului trebuie să fie trăită în răbdare și în credință: nu noi suntem cei care facem istoria! Noi, de cele mai multe ori, o stricăm și o mințim, mai ales atunci când ne astupăm urechile la cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să reînnoim credința noastră în Domnul care vine și trebuie să ridicăm privirea spre Orient, siguri pe faptul că Domnul va veni.

Timpul Adventului este timpul așteptării, iar așteptarea cere răbdare. Răbdarea este una dintre virtuțile cele mai importante ale creștinului. Răbdarea înseamnă a aștepta cu încredere, fără supărări, fără agitație și frică. Însă răbdarea, ca toate celelalte virtuți, este darul lui Dumnezeu și noi trebuie să-l cerem cu credință, mai ales la începutul Adventului, conștienți că, în răbdare, vom învinge orice bătălie, și că, dimpotrivă, fără această virtute viața noastră va deveni aproape imposibilă.

ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECȚIA PERSONALĂ

– Vegherea este înainte de toate o condiție a inimii: care sunt semnele unei inimi vigilente?

– În fața problemelor și a situațiilor de suferință a omenirii, creștinii ce pot să ofere în mod concret?

– Suntem conștienți de responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o în istorie?

– Trăim pasiv situațiile sau ne implicăm activ în slujirea celorlalți?

– Exercitarea speranței este susținută de rugăciune?

Rugăciune –  PSALMUL 121 (120)

Îmi ridic ochii spre munți și mă întreb

   de unde-mi va veni ajutorul

Ajutorul meu vine de la Domnul,

   care a făcut cerul și pământul.

Nu va lăsa să ți se clatine piciorul

   și nu va ațipi cel care te păzește.

Iată, nu ațipește, nu doarme

   Cel care-l păzește pe Israel!

Domnul este păzitorul tău,

   Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.

Ziua soarele nu-ți va dăuna,

   nici luna în timpul nopții.

Domnul te va păzi de orice rău,

   Domnul îți va apăra sufletul.

Domnul te va păzi la plecare și la venire,

   de acum și până în veac.

Maranatha! Vino, Doamne Isuse!

adventADVENT: TIMPUL AȘTEPTĂRII

Termenul latin adventus (din advenioa sosi, a ajunge) se leagă de termenul grec parousia, care înseamnă „prezență” sau mai bine zis „sosire”, adică o „prezență începută”. E cunoscut faptul că acest concept își găsește rădăcinile în tradiții vechi. El era folosit în mod normal pentru a vorbi despre prezenţa/sosirea unui rege sau a unui domnitor pentru a împlini o  acțiune pozitivă, sau făcând referință la Dumnezeu care realizează timpul parusiei. Prin urmare, Advent înseamnă prezența începută, prezența lui Dumnezeu însuși care vine să mântuiască omenirea. Adventul ne amintește că acțiunea mântuitoare a lui Dumnezeu în lume a început „deja”, dar că mai rămâne „încă” deschisă și dinamică până la împlinirea ei. De aceea, Adventul se definește ca fiind „timpul așteptării”. Prin urmare, a trăi Adventul înseamnă a învăța înțelepciunea așteptării lui Dumnezeu care mântuiește. Nu există un mod mai potrivit pentru a da semnificație narativă Adventului decât prezentarea personajelor biblice care trăiesc așteptarea lui Dumnezeu.

Isaia: profetul așteptării – Primul martor al timpului așteptării este, fără nici un dubiu, profetul Isaia.  Personaj cu autoritate în Regatul lui Iuda, atestat istoric în a doua jumătate a secolului al VIII-lea,  Isaia trăiește întâlnirea misterului lui Jhwh (Yahvè ) în contextul templului din Ierusalim (cf Is 6). Maiestatea lui Dumnezeu luminează și umple templul, revelându-i profetului necesitatea de a ști să aștepte mântuirea prin credință. Descrierea vocației este sugestivă, ca de altfel și emoția pe care profetul o trăiește în experiența sa de extaz. Dumnezeu care vine are la inimă mântuirea poporului și profetul este chemat să devină „instrument” al acestei mântuirii. Micul regat al lui Iuda riscă să fie amenințat de logica politică și militară a regatelor vecine: Israel mai are numai credința și capacitatea sa de a se încrede în Dumnezeu care mântuiește și eliberează. Asta trebuie să vestească și să mărturisească Isaia, înaintea oamenilor care îl conduc pe Iuda. A aștepta salvarea fără a se încrede în propriile forțe sau în compromisurile politice: Israel mărturisește un Dumnezeu „fără compromisuri”, un Dumnezeu care cere numai „credință”. În cartea lui Emanuel (cf secțiunea din Isaia 6-12) sunt adunate diferite oracole ale profetului care anunța nașterea lui Emanuel (Is 7,14), descriind celelalte evenimente politice ale timpului. Era foarte important <a ști să-l aștepți pe Dumnezeul istoriei, acceptând încercările, cu încrederea că „pruncul care se va naște” va aduce salvarea și va restabili condiția mesianică de pace, atât de așteptată de umanitate (cf Is 11,1-9).>

Ioan Botezătorul: martorul așteptării – Un al doilea protagonist al acestui timp este Ioan Botezătorul, a cărui naștere extraordinară vestește misiunea sa deosebită: „Toți cei care le auzeau, le păstrau în inima lor, spunând: Ce va fi oare acest copil? pentru că mâna Domnului era cu el” (Lc 1,66). Mâna Domnului a fost peste Ioan care a devenit „martorul” așteptării și al venirii Domnului. Prezentarea evanghelică rezervată lui Ioan Botezătorul este cunoscută și demonstrează importanța teologică și narativă a personajului. Expresie a lungii suferințe a săracilor lui Jhwh care, de mult timp îl invocă pe Dumnezeu pentru ca să vină împărăția sa, Ioan predică cu toată libertatea în pustiu, pregătește poporul prin semnul botezului pocăinței și propune un drum de purificare în vederea întâlnirii cu puterea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu este numai cuvântul său pătrunzător cel care îi convinge pe oameni, dar mai ales mărturia sa radicală, bazată pe autenticitatea unei vieți consumate pentru Domnul și pentru dreptate (cf Mt 3,15). Conform predicării lui Ioan, a aștepta înseamnă „a se pregăti pentru o întâlnire” cu o inimă reînnoită și cu un duh prompt și vigilent. În acest orizont se înțelege modelul predicării sale escatologice care, are evidente aspecte de judecată ce urmează modulul tematic și literar al profetului escatologic (cf Is 40,2-3): „Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? Faceți roade vrednice de pocăință și să nu începeți a spune în voi înșivă: Noi îl avem de tată pe Abraham, căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice pe fii lui Abraham din pietrele acestea. Securea este deja la rădăcina pomilor deci, orice pom care nu face rod bun, va fi tăiat și aruncat afară” (Lc3,7-9). Ioan (care înseamnă darul lui Dumnezeu) este martorul care ne învață să așteptăm mântuirea, pregătindu-ne inima. Prin mulțimea de bărbați și femei care aşteaptă în rând să asculte cuvântul lui Ioan și să se scufunde în apa Iordanului este și Isus, venit din Nazaret. Întâlnirea dintre cele două personaje este revelatoare: Ioan îl recunoaște și crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, mielul înjunghiat care ia asupra sa păcatele lumii (cf In 1,29). Profetul pustiului se apleacă în fața Fiului Celui Preaînalt, glasul recunoaște Cuvântului și candela este luminată în sfârșit de Lumina care vine în lume. Mărturia lui Ioan Botezătorul rămâne un moment central al Adventului, unde cerul se deschide și Duhul coboară peste misiunea Fiului, prezentat de glasul Tatălui care spune: „Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată bucuria” (Lc 3,22).

Iosif: mirele care așteaptă – O a treia figură este reprezentată de Iosif din Nazaret, logodnicul Fecioarei Maria. Descrierile evanghelice prezintă figura lui Iosif, în contextul nașterii lui Isus și mai apoi în episoadele prezentării la templu, fuga în Egipt și reîntoarcerea la Nazaret. Iosif mai este prezent în scena pierderii și regăsirii copilului Isus la vârsta de doisprezece ani în templul din Ierusalim (cf Mt cap 1-2; Lc 1-2). Prezența sa se leagă cu „viața ascunsă” a sfintei familii de la Nazaret (Lc 4,22). Și chiar dacă textele canonice îl prezintă pe Iosif într-o poziție discretă, reflecția biblico-teologică acordă acestei figuri o relevanță importantă. Înainte de toate, Iosif este „un bărbat drept” (Mt 1,19). Primul evanghelist alege această definiție pentru a lega rolul tipic al lui Iosif de tradiția antică a acelora care așteaptă venirea lui Mesia: drepții lui Israel. În Iosif putem citi toată istoria unui popor care suferă și care așteaptă cu răbdare mântuirea. El trăiește chinul unei alegeri (Mt 1,20) care își are originile în misterul lui Dumnezeu. Cuvintele îngerului adresate lui Iosif sunt elocvente: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale” (Mt 1,20-21). Pentru Iosif, a ști să aștepte înseamnă a ști să lupte prin credință. Adventul lui Iosif devine o experiență de abandonare încrezătoare în providență, fără a ceda ispitei unei „afaceri private”, a unei probleme personale. În același timp, Iosif este „logodnicul Mariei”. În această a doua definiție trebuie să luăm în considerare dimensiunea afectivă și familiară a așteptării: a aștepta mântuirea înseamnă a alege calea iubirii și a comuniunii. Binele, fericirea unei familii, a Sfintei Familii, depășește și cuprinde și binele personal. În inima „mirelui care așteaptă”, a cărei parafrazare este mărturisită în mod amplu în Scripturile lui Israel (Dumnezeu – mirele; Cântarea Cântărilor, etc), putem interpreta valoarea prețioasă a acestui timp al Adventului și de oferire a vieții noastre pentru un „proiect mult mai mare”.

Așteptarea săracilor: de la păstori la Magi – În descrierea evenimentelor nașterii Mânuitorului apar în mod deosebit două categorii de persoane care împărtășesc așteptarea și îl contemplă pe Cel Așteptat: păstorii care păzesc turma (Lc 2,8-20) și Magii care ajung în sfârșit la Betleem (Mt 2,1-12). Apariția îngerilor către păstori (evanghelia după Luca) asumă o puternică conotație simbolică, deschisă la multe interpretări. E vorba de o revelație plină de bucurie care rupe tristețea nopții și care luminează pe cei care sunt „departe”. Imaginea păstorilor este simbolică în raport cu nașterea lui Isus, Cel care se va prezenta ca „păstorul cel bun” al lui Israel (In 10). Mirarea evenimentului nu-i blochează pe acești străjeri în noapte, dar face să se nască în inima lor dorința de a-l vedea pe prunc, de a merge să-l caute. Adventul este timpul căutării, dar căutarea are loc numai atunci când inima devine mică și capabilă să se deschidă în fața misterului. Evanghelistul Luca subliniază decizia unanimă a acestor oameni care răspund apelului revelației angelice: „Să mergem până la Betleem și să vedem acest Cuvânt care s-a făcut trup și ceea ce ne-a făcut cunoscut Domnul” (Lc 2,15). Ei pornesc la drum și această experiență devine pentru ei un „exod” spre Dumnezeu (Lc2,16) care este povestit și proclamat la toți cu mare uimire (Lc 2,17-18). Sfera transcendentului (vestirea îngerilor) se comunică sferei lumii pământești (păstorilor) care, la rândul lor, se transformă în evanghelizatori ai misterului mântuirii.

         Într-un astfel de itinerar de căutare se angajează și oamenii aceia străini, reprezentați de Magi. Din partea sa, evanghelistul Matei vorbește despre această tradiție care revelează dimensiunea universală a manifestării divine. Veniți de departe, după ce au vizitat Ierusalimul, magii urmăresc lumina stelei și merg, având încrederea unei așteptări și a unei întâlniri. Și în aceste personaje care nu aparțin poporului ales, suntem chemați să citim și să vedem aspectele Adventului, care este timpul căutării. Sublinierea făcută de evanghelistul Matei privind absoluta diferență dintre cei de la curtea „obscură” a lui Irod și calea „luminată” de Magi, scoate în evidență centralitatea inimii capabile să caute. Drumul lor ajunge în sfârșit la locul dorit. Evanghelistul scrie: „Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. Și intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie și smirnă” (Mt 2,10-11).

 Maria: maica așteptării –  Toate descrierile evanghelice sunt încununate de figura Mariei, maica Domnului, „femeia Adventului”. De la „Da-ul” Bunei-vestiri (Lc 1,28), Maria ne este propusă ca cea care trăiește în prima persoană adventul lui Dumnezeu, în timp, în istorie și în inima proprie. Din acest motiv suntem chemați să privim la timpul așteptării „cu ochii Fecioarei”. Verbele care disting acțiunile Mariei sunt diferite, dar semnificative: Maria „pornește” în grabă spre casa lui Zaharia și „se pune în slujba” Elisabetei (cf Lc 1,39-56). Maria este în scena Nașterii ca mama care „contemplă” și „păstrează în inimă” toate evenimentele realizate de Dumnezeu. Fecioara este cea care, împreună cu Iosif, îl „oferă” pe copil la templul din Ierusalim (cf Lc 2,22) și cea care îl va căuta îngrijorată în Orașul Sfânt (cf Lc 41-50). Maica așteptării Celui care va mântui pe Israel este cu siguranță figura cea mai apropiată de așteptările noastre de la Advent. Ea devine modelul fiecărui creștin și cu simplitatea sa ne va permite să intrăm în misterul lui Dumnezeu care se face trup și să participăm la bucuria sa. Mama ne face să privim la familie: de aceea, Adventul ne ajută să recuperăm dimensiunea familială a relațiilor noastre interpersonale. Mama este aceea care însoțește drumul sfintei familii, păstrând în inimă misterul iubirii dăruite.

         Urmând exemplul acestor personaje biblice, vom reuși să ne pregătim cum se cuvine pentru a celebra sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Isus Cristos. Numai redescoperind semnificația sărbătorii, vom înțelege necesitatea unui timp atât de intens cum este Adventul și trăindu-l, vom pregăti Pruncului ce trebuie să se nască un suflet curat, o inimă iubitoare și o viață nouă, în care iubirea lui Dumnezeu să facă din noi oameni noi, să reaprindă în viața noastră speranța unei vieți mai bune și mai umane. Așadar,  „Aveți grijă! Vegheați, pentru că nu știți când va fi timpul!” (Mc 13,33).

 

Pilda celor zece fecioare, o istorisire cu mare tâlc

ArtBook__053_053__ParableOfTheTenVirgins____Parabola celor zece fecioare se situează într-un punct precis al evangheliei după Matei, adică în secțiunea dedicată învățăturilor lui Isus despre speranța creștină, despre lucrurile de pe urmă și despre orizontul care se află înaintea noastră, la finalul acestui drum al istoriei noastre, personale și comunitare.

Cristos îi aseamănă pe creștini cu fecioarele: „împărăția cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare” (v. 1). Fecioria este așadar o condiție care îl califică pe creștin ca atare. Problema aici nu se pune pe planul fizic: nu de puține ori o persoană poate să fie feciorelnică în trup și sa aibă inima plină de necurăție, sau invers; nu este vorba nici de fecioria evanghelică (sau curăția) înțeleasă ca absența dezordinii sexuale. Ar fi în mod teribil reductivă o astfel de interpretare. Fecioria, înțeleasă în sens creștin, poate cuprinde virginitatea fizică – în cazul voturilor călugărești, de exemplu – dar nu este aceasta sfera principală la care ea se referă. Fecioria evanghelică, care se explică prin exercitarea virtuții castității, trebuie înțeleasă ca o dispoziție totală a consacrării propriei vieți valorilor împărăției lui Dumnezeu. Echilibrele corporale și sexuale sunt numai un aspect al acestei orientări radicale ale persoanei spre Dumnezeu. Din acest punct de vedere, lipsa fecioriei nu este posibilă dacă vrem să fim creștini. De mai multe ori este subliniat în evanghelie că Fiul – Cuvântul lui Dumnezeu, a doua Persoană din Sf. Treime, a locuit în feciorie: în fecioria Mariei, Cristos a venit în lume ca om; în virginitatea unui mormânt în care nu mai fusese pus nimeni, a fost depus trupul său în așteptarea Învierii și, mai ales, în puritatea gândului și a inimii, Cristos cel înviat se naște în intimitatea fiecărui botezat. Condiția fecioriei evanghelice nu este așadar legată în mod direct, ci numai indirect de corpul uman. Virginitatea trupului este numai un semn vizibil al acelei condiții interioare care primește Cuvântul și care îl naște în interiorul său, în același mod misterios, ca în cazul fecioriei roditoare a Mariei care îl zămislește pe Cristos prin credința sa perfect integră. Fără feciorie nu e posibil să fim creștini, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi zămislit acolo unde cineva sau ceva este iubit mai mult decât El: „Cine își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; şi cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine” (Mt 10,37).

Așadar, dacă vrem să definim semnificația evanghelică a fecioriei prezentate în această parabolă, trebuie să spunem că feciorelnic este cel care nu iubește nimic și pe nimeni, mai presus de Cristos. În mod analog, experiența iubirii umane, unde nu ar avea sens să te căsătorești cu o persoană dacă ar exista o alta mai iubită, la fel se întâmplă și în căutarea noastră către Domnul, condiția fecioriei inimii, adică a unei iubirii totale îndreptate spre El, este fundamentul care face posibilă așteptarea sigură, întâlnirea cu Mirele și unirea deplină cu El.

În plus, este vorba de zece fecioare, împărțite în două grupe de câte cinci. Care este motivul acestei împărțiri egale? Poate fi intuit cu ușurință, plecând de la ideea generală a descrierii parabolei. Cele două grupe se deosebesc și ajung la un destin diferit, de mântuire pentru unele și de pierzare pentru altele. Pentru ca cititorul să nu fie tentat să se întrebe care sunt propunerile care vor rezulta din judecata finală, sau câți se vor mântui și câți se vor osândi, parabola împarte în două grupe egale pe cele zece fecioare. Cele două grupe de fecioare, care se despart în momentul întâlnirii cu Mirele, manifestă numai posibilitatea de destine diferențiate, fără a intra în meritul efectiv al numărului celor mântuiți, dacă este mai mare sau mai mic față de ceilalți (care nu se mântuiesc).

În esență, ceea ce împărțirea celor două grupe vrea să comunice cititorului este numai ideea că rezultatul final al vieții fiecăruia nu este sigur în nici un sens, și că, de orientarea pe care noi o dăm evoluției noastre personale față de veșnicie depinde de calitatea judecății finale, adică de gradul de unire cu Mirele – Domnul Isus Cristos.

„Cele nechibzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, însă cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor” (Mt 25,3-4). E nevoie să ne oprim un pic asupra semnificației acestor simboluri, care ascund adevăruri de bază ale vieții creștine. Înainte de toate, atenția noastră trebuie să cadă asupra relației dintre candele și ulei. Candela nu poate lumina de la sine, dacă nu este alimentată. Aluzia este făcută vieții creștine care emană lumina sfințeniei, dar nu în forța propriilor noastre merite personale, ci în virtutea harului, dăruit continuu de Cristos discipolilor săi. Același evanghelist ne transmite una din învățăturile lui Isus, învățătură reluată în această parabolă: „Voi sunteți lumina lumii” (Mt 5,14). Este lumina sfințeniei cea care luminează întunericul lumii. Mirele din parabolă este așteptat în timpul nopții, o noapte luminată de lumina din candelele fecioarelor. Dar această lumină are nevoie să fie alimentată și uleiul reprezintă, în simbologia biblică, darul Duhului Sfânt. Într-adevăr, este tocmai harul Duhului Sfânt, acea energie divină care face să strălucească și să lumineze sfințenia creștină. Fără ea totul se stinge, și chiar și faptele bune își pierd eficiența lor înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă și-o păstrează înaintea oamenilor (cf Lc 18,9-14). Pe lângă aceasta, trebuie să observăm că uleiul pus în „vasele lor„ (v. 4), simbol al fragilității naturii noastre, are nevoie de o continuă supraveghere pentru a întâmpina riscul de a irosi o așa mare bogăție în vase atât de fragile. Încep tranzacțiile, concesiile duhului făcute lumii, sub evaluarea anumitor situații aparent neutre, dar care distrag atenția duhului rugăciunii. Rugăciunea și meditația tind în felul acesta să devină superficiale și lumina sfințeniei se micșorează. Parabola subliniază și alte semnificații ale întârzierii Mirelui. Așteptarea creștină este mereu caracterizată de o întârziere: „Întrucât mirele întârzia” (v. 5). În mod inevitabil, acțiunea lui Dumnezeu în viața noastră – și posibilitatea de a-l întâlni de deplin – nu este niciodată modelată de timpii și ritmurile așteptării noaste. Din punct de vedere uman, împinși de anumite urgențe ale vieții cotidiene și de incapacitatea noastră de a suporta lucrurile care o contrariază și care se opun dorințelor noastre personale, intervenția lui Dumnezeu este mereu în întârziere. Natura noastră umană, inevitabil proiectată spre soluții rapide, spre o nevoie urgentă de susținere a greutăților noastre, spre o lipsă de răbdare, uneori nu ne permite să înțelegem obiectivele cele mai înalte și mai nobile pe care Dumnezeu le continuă, în pedagogia sa misterioasă, în timp ce noi căutăm scopuri mici și puțin costisitoare. Această întârziere a Mirelui, produce un discernământ între fecioarele nechibzuite și cele înțelepte. Dacă mirele ar fi ajuns repede, nu ar fi fost posibilă individualizare a diferenței dintre fecioarele care îl așteptau. Întârzierea sa însă, pare să fie o probă de încercare, înaintea căreia vine la lumină calitatea uleiului care alimentează acea candelă şi care se numește sfințenia personală. Întârzierea Mirelui pune în lumină lipsa sfințeniei celor cinci fecioare nechibzuite.

În acest moment cele nechibzuite au zis către cele înțelepte: „Dați-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!” (v.8). Răspunsul fecioarelor înțelepte are o densitate teologică de mare importanță, pe care nu trebuie să o trecem cu vederea: „Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Mergeți mai bine la cei care vând şi cumpărați-vă!” (v.9). Fecioarele înțelepte nu pot să transfere lumina lor personală în candelele celor nechibzuite; adică nu se poate da altuia sfințenia care vine din răspunsul personal la pedagogia divină, nu se poate da altuia capacitatea de a nu pierde timpul, propria fidelitate, propria încredere, propria capacitate de a se lăsa modelată și implicat în istoria lui Dumnezeu. Dacă există ceva pe care nu o putem ceda altuia este tocmai aceasta: lumina sfințeniei care rezultă din răspunsul personal la harul lui Dumnezeu. Această lumină, chiar dacă este doar un simplu reflex la lumina lui Dumnezeu, este  o lumină cu adevărat a mea, fiind cu adevărat răspunsul meu deplin în fața harului, adică acel răspuns al bunăvoinței care ne face capabili să reflectăm asupra lumii lumina lui Dumnezeu. Acest răspuns pe care eu nu i-l dau lui Dumnezeu, nimeni altul nu-l poate da în locul meu. Lumina care se micșorează datorită lipsei sfințeniei, nu se micșorează numai pentru mine, dar și pentru Biserică. În felul acesta, aceea sfințenie pe care eu ar trebui să o am și la care nu ajung, este echivalentul negării Bisericii a luminii harului pe care l-aș fi putut proiecta asupra ei dacă l-aș fi avut.

Parabola continuă, spunând: „Dar, plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite, au intrat cu el în sala de nuntă şi ușa s-a închis” (v.10). Aici revine o temă fundamentală în învățătura lui Cristos asupra teologiei mântuirii. Nu sunt timpuri suplimentare oferite omului dincolo, în veșnicie, ci numai aici în peregrinarea pământească. Sosirea Mirelui, în această parabolă, reprezintă concluzia stării de peregrinare, a timpului ce ne-a fost dat pentru a alege, pentru a răspunde harului și pentru a ne decide de partea lui. Odată ce timpul a expirat, nu mai este cu putință nici măcar să trecem pragul ușii care se închide odată cu sosirea Mirelui, închis pentru totdeauna.

Și după moarte ce va fi?

lumina_inviere_61163600În Duminica a XXXII-a din Timpul de peste An, cea de-a doua lectură din Liturgia Cuvântului (1 Ts 4,13-18) este dedicată în întregime temei morții creștine și a ceea ce urmează. Tesalonicenii par să fie foarte preocupați de viitorul ultim și de condiția celor morți dincolo în veșnicie, așa cum se poate vedea din faptul că ambele scrisori sunt adresate unei comunități care înfruntă teme escatologice foarte precise. Acest lucru presupune o mulțime de întrebări cu privire la aceste argumente, pe care comunitatea le-a trimis apostolului Paul după plecarea sa. De altfel, el a reușit doar să facă niște referințe asupra acestor argumente în perioada aceea scurtă petrecută în mijlocul lor, de aceea, lacunele care rămân și mai ales perplexitatea lor, sunt îndepărtate printr-o scrisoare.

Înainte de toate, diferența substanțială dintre cei credincioși și cei necredincioși. Cei necredincioși sunt definiți de Apostol ca fiind cei care nu au speranță (cf. v. 13). Absența speranței este aspectul care îl caracterizează pe cel care caută să-și construiască viața în baza propriului sens și ignoră în totalitate ceea ce va urma după moarte. Pentru necredincios poate fi numai satisfacția momentului prezent, care se schimbă în disperare în momentul în care, dezlipindu-se de situațiile contingente, își dă seama că se îndreptă spre un necunoscut, dincolo de acele locuri pe care mintea sa nu le poate depăși. Creștinii, dimpotrivă, trăiesc cu intensitate momentul prezent, dar în același timp se proiectează spre un viitor ultim. Ei se deosebesc în mod substanțial de cei care nu au speranță, pregătind în momentul prezent calitatea viitorului ultim. Creștini au această cunoaștere nu pentru că sunt mai inteligenți decât alții, dar pentru că au înaintea lor pe Cristos: moartea și învierea sa, a deschis larg scenariile viitorului ultim, care nu mai reprezintă un necunoscut pentru ei. Apostolul se îngrijește să le dea creștinilor din Tesalonic toate indicațiile necesare pentru ca să  îndepărteze de aceea tendință, de a merge spre un necunoscut, tendință care este specifică celor care nu au speranță: „Fraţilor, nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă cu privire la cei morţi” (v. 13).

Creștinii nu pot să ignore realitățile escatologice. A fi crezut în Isus Cristos constituie numai punctul de plecare pentru ca viitorul să se lumineze, dar nu reprezintă încă totul. Fiecare creștin trebuie să se lase însoțit, după botez, spre profunzimea misterului lui Dumnezeu, descoperit celui botezat de păstorii  cărora le-a fost încredințat calea lui de mântuire. Prin urmare, Apostolul simte ca o urgență datoria sa de a nu-i lăsa în ignoranță pe creștinii din Tesalonic cu privire la speranța ultimilor realități de care cei botezați sunt informați de-a lungul proprii lor mistagogii de către păstorii sufletești, şi care trebuie să aibă la inimă expunerea completă a misterului credinței creștine.

Ne aflăm înaintea unui text care vorbește în mod explicit despre viitorul ultim, obiectul speranței creștinului, dar care vorbește și despre timpul prezent. Într-adevăr, speranța viitorului se înrădăcinează cu siguranță în alegerile prezentului. Creștinii nu așteaptă nimic în viitor care să nu fie deja anticipat în prezent, chiar dacă în formă embrionară, prin acțiunea invizibilă a harului. Comunitatea din Tesalonic nu a înțeles încă faptul că, în misterul pascal, moartea a fost învinsă definitiv, și de aceea creștinul, chiar dacă în moartea celor dragi simte golul despărțirii, cu toate aceasta nu se întristează ca și cum moartea ar reprezenta sfârșitul relației de iubire. Apostolul vrea să precizeze că, pentru creștin, abordarea cu moartea altuia, cum de altfel și cu moartea proprie, a fost schimbată în totalitate prin puterea învierii lui Isus, și s-a umplut de bucurie și de optimism, fără a pierde din gravitatea sa: „Fraţilor, nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă cu privire la cei morţi, ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi, care nu au speranţă” (v. 13). Punctul de sosire al planului lui Dumnezeu este o adunare universală care trece prin moartea lui Isus, în care, toți cei care cred, mor: „noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el” (v. 14). Așadar, Cristos este centrul unității în jurul căruia toți cei morți se vor aduna, eliberați pe deplin și definitiv de umbrele morții, pentru a fi introduși în împărăția luminii. Această adunare va avea loc la sfârșitul lumii, ca ultim act al împlinirii sale, dar care deja are loc chiar de pe acum, odată cu moartea fiecărui creștin, al cărui duh, eliberat de materie (trup), începe călătoria sa spre lumina lui Cristos și acolo îi întâlnește pe cei care deja locuiesc în Cristos. De fapt, putem spune că, în prezent, este deja în act o adunare a morților, chiar dacă nu a tuturor, dar numai a celor care mor în Cristos Isus: „prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el. […] şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi” (vv. 14.16b). Trebuie să precizăm că sensul acestei morți în Cristos Isus înseamnă înainte de toate a fi primit botezul creștin. Cine a fost botezat, a murit împreună cu Cristos și a ieșit împreună cu el din mormânt (cf. Rom 6,3-5). În substanță, moartea are loc deja din momentul botezului, astfel încât creștinul nu poate să moară pentru a doua oară. Mai mult, viața pe care el acum o trăiește este însăși viața lui Isus, în mod divin incoruptibilă și neînvinsă de nici un germen al morții. A muri în Cristos Isus înseamnă și a trăi o dimensiune ascetică, permanentă: adică, disponibilitatea noastră de a ucide în noi înșine omul cel vechi al păcatului, sclav a unei serii întregi de patimi și înșelăciuni care provin din lume și care îi tulbură mintea, făcând anevoios drumul său și întunecându-i gândirea. Cine moare în Cristos Isus, învinge singurătatea necunoscutului și se unește cu toți cei morți în Cristos. A fi împreună cu toți cei morți în Cristos Isus înseamnă a experimenta iubirea fraternă în comuniunea Duhului Sfânt, iubirea desăvârșită de faptul că a fost depășit pragul morții, lăsând împreună cu rămășițele pământești (trupul) imperfecțiunea proprie a lucrurilor trecătoare.

Sigur, e nevoie să se intre în această comuniune divină în timp ce suntem încă aici pe pământ, pentru ca ea să poată fi dusă la desăvârșire dincolo în veșnicie. Toți cei care acceptă invitația de a intra în comuniunea divină, prin credință, pot avea certitudinea că vor fi împreună în ultima zi, pentru că în ea nu va mai fi nimic nou, decât o descoperire deplină a ceea ce acum trăim prin vălul credinței.

Apostolul consideră iminentă revenirea lui Cristos și că va fi găsit încă în viață, în momentul parusiei. Această convingere este împărtășită de mulți creștini din generația sa care consideră că istoria mântuirii este împărțită în trei etape: timpul promisiunilor, Vechiul Testament; timpul mesianic, cel al prezenței lui Isus în lume; reîntoarcerea lui în slavă pentru a restaura toate lucrurile și a chema la existență noua creație. Pentru creștinii generației posterioare celei lui Paul, cum ar fi de exemplu cei reprezentați de textele evangheliei lui Luca și cei din Faptele Apostolilor, etapele planului de mântuire sunt patru: timpul promisiunilor, Vechiul Testament; timpul mesianic, prezența lui Isus în lume; timpul Bisericii, care ar fi a treia etapă, unde marele protagonist este Duhul Sfânt, și în sfârșit parusia și restaurarea creației. Dar apostolul Paul încă trăiește o fază a istoriei comunității creștine în care nu sunt definite cu claritate etapele istoriei mântuirii: „noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului” (v. 15b). Apostolul adaugă: „nu vom trece înaintea celor morți” (v. 15c). De fapt, preocuparea creștinilor din Tesalonic avea ca obiect tocmai destinul celor morți în momentul venirii lui Cristos. Spre deosebire de cei vii, care pot să experimenteze în mod direct forța transformatoare a întâlnirii personale cu Cel Înviat, morții sunt de acum excluși de la aceste evenimente pozitive ale Bisericii. Atunci ce va fi cu ei la venirea Domnului? Ce va putea să schimbe faptul de a nu mai fi în această lume? Apostolul răspunde, spunând că în substanță nu se schimbă nimic: la venirea Domnului, în timp ce cei vii vor fi transformați, cei morți vor învia: „cei morţi în Cristos vor învia mai întâi” (v. 16b).

Prin urmare, evenimentele de pe urmă: Moartea și separarea lumii pământești, nu sunt proiectate de creștini ca un final al unei faze pozitive, nici ca un început al unei existențe izolate, ci dimpotrivă, morții nu pierd comuniunea lor cu cei vii și intră într-o experiență relațională mai amplă și mai profundă decât cea pământească. Cât privește viitorul, apostolul aici se ocupă numai de cei care sunt morți în Cristos, nu de toți cei morți. Cei care mor în Cristos, care își încredințează viața lor evangheliei și pentru ea mor, vor avea o formă de primat la înviere și nu vor fi asemenea acelora care au murit în afara harului lui Cristos: „cei morți în Cristos vor învia mai întâi” (v. 16b). Cât despre cei care au murit în afara lui Cristos, Apostolul nu spune nimic despre ei. Prin urmare, noi nu știm nimic despre cei care au murit fără să fi primit botezul, fără să fi cunoscut evanghelia, fără să fie avut o supunere explicită față de domnia lui Isus, și având ca punct de referință numai propria conștiință și bunăvoință. Noi știm însă că Dumnezeu este nesfârșit de atotștiutor și drept, și nu există nici motiv să nu credem că inima omului nu va găsi în el o răsplată divină.

La lumina învățăturii Sf. Paul putem să înțelegem de ce unul ca Sf. Francisc de Assisi putea să numească moartea „soră” și să-l laude pe Dumnezeu și pentru ea exclamând: „Lăudat fii tu, Doamne ale meu, pentru sora noastră, Moarte trupească, de care nici un om viu nu poate scăpa, nefericire celor care mor în păcat de moarte, fericiți cei pe care îi va surprinde împlinindu-ți voia căci cea de-a doua moarte nu-i va putea vătăma”. Amin.

 

 

Bazilica Sf. Ioan din Lateran – File de istorie

1200px-Facade_San_Giovanni_in_Laterano_2006-09-07În ziua de 9 noiembrie 324 (sau 318) după Cristos, la Roma, Papa Silvestru I a consacrat cea mai veche dintre Bisericile din Occident și prima Bazilică din istorie, dedicată lui Cristos Salvator. În sec. IX-a, Papa Sergiu al III-lea a dedicat-o Sfântului Ioan Botezătorul, în timp ce, în sec. XII-lea, Papa Lucius al II-lea l-a adăugat și pe Sf. Ioan Evanghelistul; astăzi este cunoscută cu numele de Sf. Ioan din Lateran. Ea a fost construită pe o proprietate, donată în acest scop de împăratul Constantin, lângă Palatul Lateran care, până atunci, era reședință imperială și care avea să devină reședință papală până în 1585. La început, această zi era doar o sărbătoare a orașului Romei dar, începând cu secolul al XII-lea, celebrarea sfințirii Bazilicii din Lateran a fost extinsă la toate bisericile de rit roman din lume pentru a onora bazilica definită „Biserica mamă a tuturor bisericilor”, ca semn de iubire și unire față de catedra lui Petru.

Inscription_Ecclesiarum_Mater_San_Giovanni_in_Laterano_2006-09-07De fapt, catedrala papei este Bazilica Sf. Ioan din Lateran. Prin urmare, există un motiv spiritual care a stat la baza extinderii celebrării acestei sărbători în toată Biserica, iar motivul a fost acela de a exprima sensul de „apartenență” și de „unitate” în interiorul Bisericii, în jurul Euharistiei, a Cuvântului lui Dumnezeu și a urmașului lui Petru, Papa de la Roma; iar pe un astfel de leader religios așa cum este Papa Francisc, trebuie s-o spun, multă lume îl invidiază…

            „Profit” de această sărbătoare pentru a scrie câteva idei despre Biserică după o reflecție și o meditație atentă.

            Vouă (cititorilor) vi se pare un mod corect de a vorbi despre Biserică într-un anume fel, pornind de la ceea ce Biserica „nu este”, adică de la acele imagini parțiale, de multe ori distorsionate, pe care unii le scot în evidență?

            Înainte de toate, cred că Biserica nu poate fi văzută ca un Stat și chiar dacă are un Stat  care o reprezintă (Vaticanul), nu coincide cu acesta. Biserica este un Stat numai pentru oamenii politici care se joacă cu ea de-a jocul privilegiilor și a concesiilor, expunând-o la riscul de a-şi pierde carisma proprie și timpul.

            Cred că Biserica nu coincide nici măcar cu clerul care, cu toate acestea, rămâne o parte esențială din ea. Biserica și clerul coincid numai pentru creștinii frustrați din orice epocă, cei afectați de sindromul clericalismului; laici nemulțumiți de starea lor de viață care caută să-i imite pe preoți în totul și pentru totul, și preoți care, subapreciindu-i pe laici, cred că pot să revendice o autoritate pentru că se simt lipsiți de autoritate.

            Cred că Biserica nu este o totalitate de structuri: numai cei îndoielnici în credință au nevoie de structuri puternice și vizibile, pentru a evita de a-și pune în discuție în fiecare zi propriile lor incertitudinii în fața celor care cred diferit de ei.

            Cred că Biserica nu coincide cu Împărăția lui Dumnezeu: îi este semnul, vestirea și profeția, dar Împărăția este mult mai mult. A crede că a face parte din Împărăția lui Dumnezeu e nevoie absolut să faci parte din Biserică înseamnă a fi niște totalitariști, niște integraliști fanatici.

            Cred că Biserica nu poate fi nici un „concentrat” de celebrări interminabile: o fi, poate pentru cei din categoria iubitorilor de teatru și pentru cei ce iubesc broderiile hainelor, care se opresc numai la ritul celebrării și pierd din vedere esențialul: Sacramentul!!!

            Și atunci, ce este Biserica? Și cum o mărturisesc, în fiecare duminică, după predică?

            Eu cred că Biserică este ceea ce numele său indică, adică adunare, reuniune, un popor care se adună în numele Domnului său, pentru a celebra amintirea lui și a vesti viața lumii ce va să vină și care se construiește aici și acum, pe pământ și își va găsi împlinirea dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu.

            Cred că Biserica este o familie chemată să exprime și să dea mereu spațiu la toată feminitatea sa: de mamă, pentru că ea îl naște pe fiecare creștin în credință; de fiică, pentru că și ea, în fiecare epocă, este fiica timpului său; de soră, pentru că numește „frate” pe fiecare om; de mireasă, pentru că iubește și este iubită de Cel care a voit-o din totdeauna și este și va fi mereu cu ea.

            Cred că Biserica este lumina lumii; nu o lumină a răsturnării care o orbește pentru a o împiedica să vadă mulțimile, ci o candelă aprinsă și pusă pe candelabru, acolo unde nu deranjează pe nimeni, permițând tuturor să se orienteze și să nu umble în întuneric.

            Cred că Biserica este sarea pământului și plămada care dospește, ceva nesemnificativ ochilor, dar indispensabil pentru a da gust și a susține lucrurile, în logica umilinței și a slujirii.

            Cred într-una sfântă, catolică și apostolică Biserică.

Una pentru că este neîmpărțită, în ciuda atâtor vicisitudini ale istoriei, pentru că, fiind bogată în diversitatea ei,  este multiplă în felul ei de a se exprima și în slujirile sale, dar şi încă unică în esența sa de discipolă a Învățătorului, imagine a Preasfintei Treimi.

Sfântă și păcătoasă (noi suntem/putem fi păcătoșii) în același timp: nu are merite ca să se laude, dar să invoce milostivirea. Sfântă, acum sfânt este locul Tabernacolului care îl păstrează pe Cel care, singurul, poate spune despre sine că este sfânt și ne sfințește și pe noi.

Catolică pentru că este universală, deschisă fiecărui om, cetățeană a lumii, fiica timpului ei, cu picioarele prăfuite, spital de teren unde se îngrijesc rănile, imagine concretă și onestă a globalizării, într-un dialog constant – fără critici și prejudecăți – cu omul contemporan, cu bogățiile sale, cu durerile și bucuriile sale, dramele și speranțele sale.

Apostolică, în adevăratul sens al cuvântului, adică „trimisă” și niciodată ajunsă la final, pe drum, mereu în călătorie, mereu în ieșire, capabilă să-și pună cortul în afara oricărei structuri, mereu căutătoare și niciodată depozitară a Adevărului, mereu în mișcare, urmându-l pe Învățător: într-un cuvânt, misionară.

Ce frumos este să putem spune – dar doar ca o formă de stil – eu cred într-o Biserică de genul acesta! Dar toate acestea depind numai de noi, de efortul nostru de a trăi credința, nu individual, ci ca parte integrantă dintr-o familie mare. Să ne lăsăm ajutați așadar de cuvintele marelui teolog Henry De Lubac, pe care el le scria în opera Meditații despre Biserică (1952, ) cu zece ani înainte de Conciliul al II-lea din Vatican: „Putem rezuma ce anume este Biserica într-un cuvânt, cel mai simplu cuvânt, cel mai infantil, primul dintre toate cuvintele: Biserica este mama mea. Da, Biserica, toată Biserica, și cea din primele generații, care mi-au transmis viața, învățăturile sale, exemplele sale, obișnuințele sale, iubirea sa, și Biserica de astăzi. Toată Biserica. Nu numai Biserica oficială sau așa cum spunem noi, Biserica ierarhică, cea care ține cheile pe care i le-a încredințat Domnul, dar într-un sens mai larg și mai simplu, Biserica cea vie: aceea care lucrează și se roagă, care acționează și contemplă, care amintește și caută; Biserica care crede, speră și iubește”.

Când noi vom reuși să înțelegem sensul acestor cuvinte și să le trăim în prima persoană atunci vom înțelege ce este Biserica și vom înceta să mai vorbim despre Biserică în termenii ce exprimă ceea ce nu este Biserică.

Tu ce fel de Biserică îți dorești? Vrei un punct de sprijin pentru a defini corect Biserica? Ia aminte la îndemnul pe care Sf. Cezar de Arles ți-l adresează: „Așadar, preaiubiților, dacă vrem să celebrăm cu bucurie ziua de naștere a bisericii, nu trebuie să distrugem prin faptele noastre rele templul viu al lui Dumnezeu. Voi vorbi în așa fel încât toți să mă poată înțelege: de fiecare dată când venim în biserică, să pregătim sufletele noastre așa cum am vrea să găsim templul lui Dumnezeu. Vrei să găsești o bazilică strălucitoare? Nu-ți păta sufletul cu murdăriile păcatului. Dacă vrei ca bazilica să fie plină de lumină, amintește-ți că și Dumnezeu vrea ca în sufletul tău să nu fie întuneric. Fă mai degrabă în așa fel încât, așa cum spune Domnul, în ea să strălucească lumina faptelor bune, ca să fie preamărit cel care stă în ceruri. După cum tu intri în biserică, tot așa Dumnezeu vrea să intre în sufletul tău. A afirmat aceasta el însuși când a spus: Voi locui în mijlocul lor și voi merge împreună cu ei (cf. Lev 26,11.12)”.

 

Păstor adevărat sau fariseu modern?

 gesù guai a voiExistă un aspect care cu adevărat mă deranjează și mă demoralizează la culme – eu fiind un tip pragmatic, care nu caut la fața omului și fără a avea un interes de a obține „ceva” de la cineva -, observând tendința unora, de a fi farisei moderni, de a căuta mereu și cu orice prilej să se impună ca primii între ceilalți, să fie admirați de cei din jur, cu toate că singura lor „ramă” care li se potrivește de a-i încadra este mândria, sau/și prea multa stimă de ei înșiși.

            Unii dintre aceștia nu percep că această căutată laudă de sine, cel puțin pentru cei care  mai cred încă în adevăr, reprezintă cel mai penibil și jenant tablou, prin care un om se poate prezenta celor din în jurul lui. O asemenea persoană nu reușește să înțeleagă cât este de ridicolă în fața oamenilor, pentru că este mult prea orbită de strădania propriei aprecierii. Sunt convins că fiecare dintre noi am întâlnit un astfel de tip de oameni atât de plini de sine, încât își permit să afișeze o aroganță ce pare să spună: „dar, nu știi cine sunt eu?”

            Pentru cei care mă cunosc personal, gândesc că această premisă pare să iasă din tiparul comun al felului meu de a-mi mărturisi prin scris opiniile, însă îi asigur că nu mi-am schimbat stilul/părerile de viață, ci doar că m-am văzut intrat într-un fel de „criză existențială” determinată de o întâmplare petrecută zilele trecute, când mi s-a confirmat faptul că „ceea ce a fost va mai fi şi ceea ce s-a făcut se va mai face: nu este nimic nou sub soare” (Qoh 1,9).

            Citind evangheliile, am surprins cu stupoare că Mântuitorul Cristos atunci când vorbește cu păcătoșii, cu vameșii sau cu desfrânatele folosește un ton milostiv, împăciuitor. Din contra, în alte momente, aflat în fața unor alte categorii de persoane, Mântuitorul își schimbă tonul, iar cuvântul său devine greu, ca de plumb. Cine sunt cei pe care îi descoperim în această categorie de persoane, cei care îl determină pe Cristos să-și înăsprească tonul? Ei sunt preoții (în prima lectură) și fariseii (în evanghelie), din citirea liturgică a Duminicii a XXXI-a din Timpul de peste An.

            În prima lectură, Dumnezeu vorbește preoților din Vechiul Testament prin glasul profetului Malahia, și se plânge împotriva acestora, pentru că au deviat de la calea cea dreaptă și au devenit motiv de poticnire pentru mulți, iar din acest motiv „și eu v-am făcut să fiți niște disprețuiți și niște zdrobiți pentru tot poporul, pentru că nu aţi păzit căile mele și v-ați înălțat față împotriva legii”, spune Domnul (2,9).

            Meditând aceste cuvinte, mi se pare că putem citi în ele o descriere dramatică și dureroasă a crizei de credibilitate prin care trece Biserica în ultimii ani, din cauza numeroaselor cazuri de pedofilie în cler și călugări, dar, mai ales, datorită atitudinii ierarhiei, care, pentru a evita scandalul public, a ascuns aceste situații dând posibilitatea acestui flagel să se dezvolte fără scrupule. Reputația instituției a fost pusă mai presus de persoanele cele mai vulnerabile. În felul acesta, nu numai că au fost tot mai multe victime, dar și instituția Bisericii a fost afectată ireparabil, a devenit – așa cum spune Malahia – disprețuită în fața a tot poporul, iar urmările au fost apăsătoare pentru majoritatea preoților fideli vocației lor, a celor ce caută, cu toate limitele lor, să slujească în mod onest poporul lui Dumnezeu.

            Citind evanghelia, preotul își dă seama că el este cel care face parte din categoria „fariseilor”, pentru că el este cel care cunoaște legea lui Dumnezeu pe care o predică, dar, mai ales, că trebuie să o împlinească în prima persoană. Isus nu-i cruță deloc pe farisei. Străpunge cu „lama” cuvântului său întreaga lor viață și lovește în adâncul ființei lor. Dar, acest cuvânt pe care l-am auzit nu este un cuvânt care duce la moarte, nu-l umilește pe om în propria persoană, ci are ca scop trezirea lui din orbirea și aroganța personală, care îl împiedică să trăiască într-o lume reală. Da, este adevărat, câte o dată, ca slujitori ai Cuvântului, avem nevoie de o palmă care să ne trezească la realitate, de o scuturătură serioasă care să ne trezească din somnul unei credințe cuprinsă de lâncezeală și de oboseală.

            Fiecare duminică, pentru noi, reprezintă o nouă dimineață, o rază de soare care pune pe fugă noaptea, fără restriști sau condiționări; paginile evangheliei nu pot fi comparate cu o  trecătoare apă de ploaie, ci cu adevăratele izvoare înviorătoare care țâșnesc din munți. Când îți răcorești fața în căușul palmelor cu o apă rece ca gheața, simți pentru o clipă că rămâi fără respirație dar, mai apoi, te simți înviorat, înzdrăvenit.

            Cuvintele lui Isus din Evanghelie nu pot fi aplicate doar acelor cazuri strigătoare la cer, nu doar preoților răi, ele privesc pe toți creștinii, întrucât cu toții prin botez au devenit profeți și discipoli trimiși să vestească Cuvântul. Orice creștin, la fel ca și un preot, este și un misionar și un martor al Cuvântului. Și în această responsabilitate trebuie să nu uite niciodată avertizarea Mântuitorului referitoare la feluritele abateri de nepermis în misiunea încredințată: „Ei leagă poveri apăsătoare şi greu de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, iar ei nu vor să le miște nici cu un deget. Toate faptele lor le fac pentru a fi văzuți de oameni: își lărgesc filacterele și își lungesc ciucurii; le plac locurile de onoare la ospețe și primele locuri în sinagogi, să fie salutați prin piețe și să fie numiți de oameni «rabbi” (Mt 23,4-7). Aceste cuvinte dezvăluie destinul jertfelnic al celui chemat să vestească Cuvântul care îi judecă pe toți, începând de la cei care îl proclamă. Despre acest Cuvânt se spune că „este viu, plin de putere și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri; el pătrunde până la despărțitura sufletului și a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă sentimentele şi gândurile inimii” (Evr 4,12). Prin urmare, nimeni să nu creadă că se poate ascunde din fața Lui, pentru că totul este descoperit în fața Lui. Autorul „Cărții Apocalipsului” traduce această dilemă atunci când, în mod simbolic, vorbește despre cărticica ce trebuie mâncată, care este dulce în gură dar înghițind-o devine amară în interiorul ființei umane (cf. Ap10,9-10).

            Dar tot Evanghelia este aceea care ne descoperă și secretul de a nu fi zdrobiți de greutatea acestui minister. Ea ne amintește înainte de toate, că trebuie să slujim Cuvântul conștienți că, chiar și atunci când suntem chemați să-l vestim, noi nu devenim niciodată posesorii săi, ci rămânem mereu niște slujitori. Nu preotul este învățătorul, nici tatăl și nici   călăuza. Nu el este mediatorul dintre oameni și Domnul. Evanghelia și întreg Noul Testament repetă cu insistență: unul singur este învățătorul, călăuza și mediatorul, Cristos Domnul.

            Sf. Augustin exprimă în mod elocvent acest adevăr, atunci când vorbește despre maestrul interior și afirmă că cuvintele predicatorului nu ar avea nici un efect, dacă, în același timp, Domnul nu ar instrui persoana care ascultă și primește în inima ei acest cuvânt. Ecoul acestei afirmații vine din îndemnul Sf. Ioan Evanghelistul, care spune: „în ce vă privește, rămâne în voi ungerea pe care aţi primit-o de la el și nu aveți nevoie ca să vă învețe cineva, ci, întrucât ungerea lui vă învață despre toate – iar ea este adevărată, şi nu falsă – după cum v-am învățat, rămâneți în el!” (1In 2,27). Iar, în alt loc, scris este: „Nici unul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând: Învață să-l cunoști pe Domnul! căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul!” (Ier 31,34).

            Așadar, ministerul celui care vestește Cuvântul cere o mare umilință: „cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru şi cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul vostru aşa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-și dea viaţa ca răscumpărare pentru multi! (Mt 20,26-28)”. Doar cunoașterea sinceră de sine poate da naștere umilinței în inima unui fariseu modern. Ceea ce face deosebirea dintre un predicator al Cuvântului și unul care se predică pe sine sau predică dintr-un interes meschin, nu este abilitatea de a vorbi, nici perfecțiunea morală, și nici chiar faptul că ar fi “cineva” și ar avea autoritate, considerându-se călăuză, tată, învățător, căci toate acestea nu ar fi suficiente pentru a se dovedi instrumente eficiente în vestirea Cuvântului. Ceea ce deosebește cu adevărat un slujitor autentic al Cuvântului de un fariseu, de un ipocrit sau de un farsor, este măsura în care el devine primul ascultător și împlinitor al Cuvântului pe care îl predică. Fericitul Papă Paul al VI-lea spunea: „Umilința este exigența care face parte din moralitatea creștinului. Un creștin mândru este o contrazicere în termeni: nu poți fi și creștin și mândru în același timp. Dacă vrem să reînnoim viața creștină, nu putem să punem sub tăcere lecția despre umilință și punerea ei în practică” (Februarie 1973). Iar un cotidian catolic din Cuba făcea următoarea afirmație: „Creștinul este chemat să refuze oricare din titlurile de onoare, pentru că acestea stabilesc o distanță și conduc la o supunere; … nu adunarea de titluri ne face să fim de referință, ci capacitatea noastră de a ne apropia de persoane, mergând o bucată de drum împreună cu ele”. Și, cred că, am putea argumenta la nesfârșit, dar ne oprim aici și recapitulând toate cele relatate, îmi exprim credința că antidotul împotriva fariseismului și al ipocriziei este capacitatea noastră de a ne asemăna cu Cristos, Cel care „fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt, şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl” (Fil 2,6-11). Amin.

PS.: Evanghelia ne spune că valorile la care nu putem renunța pentru a fi creștini și păstori buni, sunt:

            Fraternitatea – „iar voi toți sunteți frați!” (Mt 23,8)

            Slujirea – „Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!” (Mt 23, 11)

            Umilința – „Căci oricine se va înălţa va fi umilit…” (Mt 23,12).

 

Porunca iubirii… câteva considerații

  dio_e_amore2         Evanghelia din Duminica a XXX-a din timpul de peste an ne prezintă răspunsul lui Isus la întrebarea: „care este cea mai mare poruncă din Lege?” (Mt 22,36). Răspunsul său este categoric: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău!” (Mt 22,37). Pentru interlocutorul lui Isus, (învățat al Legii) răspunsul acesta nu reprezintă o noutate, de vreme ce, fiind un cunoscător al Legii mozaice, știa foarte bine că, în Cartea Deuternomului (6,5) exista deja această lege fundamentală pentru poporul evreu. Prin urmare, la prima vedere, acest învățat i-ar putea replica lui Isus că răspunsul lui nu conține o noutate, însă, cred eu, că noutatea este pentru cei care nu sunt familiarizați cu Legea dată de Dumnezeu prin Moise. Am putea să ne imaginăm că acel învățat al Legii a rămas nemulțumit de răspunsul lui Isus, fapt pentru care Isus continuă enunțul răspunsului său: „Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” (Lc 22,38-39). Dar și de data aceasta am putea să avem o obiecție față de afirmația lui Isus. În Cartea Leviticului 19,18 găsim enunțul poruncii iubirii față de aproapele: „Să nu te răzbuni și să nu ții ură pe fiii poporului tău! Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!” Dacă noi am fi familiarizați cu textul sacru, ținând cont de această premisă pe care am făcut-o, am putea spune și noi împreună cu Qohelet: „nu este nimic nou sub soare” (1,9). Cred că ar fi cea mai mare greșeală să ne oprim aici, de vreme ce noi facem parte din Poporul Noului Legământ; cel mai potrivit ar fi ca noi să luăm aminte la cuvintele lui Isus care spune: „Să nu socotiți că am venit să desființez Legea sau Profeții! Nu am venit să desființez, ci să împlinesc” (Mt 5,17.

            Și aici intră în scenă noutatea cea mare: împlinirea Legii! Isus Cristos ne învață în prima persoană cum să-l iubim pe Dumnezeu în mod concret prin aproapele nostru. „Dumnezeu este iubire și oricine iubește este născut din Dumnezeu și-l cunoaște pe Dumnezeu” (1In 4,7-8). În această frază găsim un răspuns calificat la întrebarea ce este iubirea și dacă într-adevăr omul îl poate iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul…

            Ce este iubirea? Un filozof francez contemporan exprimă cu aceste cuvinte imaginea concretă a iubirii: „a iubi înseamnă a permite celeilalte persoane să existe; a iubi înseamnă a permite celuilalt să fie prezent în viața noastră”. Dacă ar fi să aplicăm această „definiție” despre iubire răspunsului dat de Isus, ne dăm seamă că, mai înainte de a-l putea iubi pe Dumnezeu, trebuie să știm și să credem că Dumnezeu este PERSOANĂ „nu este un dumnezeu nedefinit, un dumnezeu răspândit asemenea unui spray… un pic peste tot” (Papa Francisc, Omilia de la Casa Sf. Marta 18 aprilie 2013). Când omul este capabil să-i permită lui Dumnezeu să existe în viața lui, abia atunci poate să înceapă să-l iubească cu adevărat. Incapacitatea omului de a cunoaște adevărata iubire și de a iubi persoana în totalitate, îl determină de cele mai multe ori să-și creeze iubiri deșarte, să iubească aparent anumite aspecte exterioare ale persoanei (trupul…).

            Este posibil să-l iubim pe Dumnezeu? Întorcându-ne la afirmația evanghelistului Ioan din prima sa scrisoare, citim: „și oricine iubește este născut din Dumnezeu”. Prin urmare, avem toate motivele să credem că, dacă ne propunem și vrem cu adevărat, atunci putem să-l iubim pe Dumnezeu, de vreme ce ne-am născut din Dumnezeu, din iubirea lui Dumnezeu: „Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră” (Gen 1,26). Să nu credem că lucrul acesta este o noutate, deoarece scris este: „În aceasta constă iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1In 4,10). Prin urmare, a nu-l iubi pe Dumnezeu înseamnă a nega adevărul că noi ne-am născut din Dumnezeu și se termină cu ruperea legăturii noastre cu Dumnezeu.

            Dar iubirea aceasta a lui Dumnezeu nu este un concept teoretic, ci devine o realitate vizibilă, așa cum spuneam mai sus: Dumnezeu ne-a iubit mai întâi și dovada iubirii sale stă în faptul că l-a trimis pe Fiul său ca să ne mântuiască. Pentru acest motiv noi suntem avertizați: „Dacă cineva spune: îl iubesc pe Dumnezeu” și îl urăște pe fratele său, este un mincinos; pentru că cine nu-l iubește pe fratele său pe care îl vede, nu poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede” (1In 4,20). Afirmația aceasta ne ajută să înțelegem de ce Isus, în răspunsul său, a precizat că porunca iubirii față de Dumnezeu trece prin aproapele. Ar exista mereu riscul ca omul să-l iubească pe Dumnezeu ipotetic, dar în concret să-l urască pe cel care este icoana lui Dumnezeu – omul! Însuși Dumnezeu trage un semnal de alarmă atunci când, prin gura profetului Isaia, spune: „poporul acesta se apropie de mine cu gura și mă preamărește cu buzele, dar inima lui este departe de mine” (Is 29,13).

            Un exemplu de iubire concretă, cu fapta, nu cu vorba, îl avem în prima lectura luată din Cartea Exodului: să nu faci rău și să nu-l asuprești pe cel străin; să nu faci rău văduvei și orfanului; să nu te comporți ca un cămătar față de semenul tău care împrumută ceva de la tine… cuvinte profetice și actuale pentru timpul nostru. Isus, în prima persoană, ne-a învățat cum trebuie să devină reală iubirea față de semenul nostru: „Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi” (In 15,13). Cunoaștem ceea ce Isus a făcut pentru noi, cum și-a dat viața pentru noi, gest al apogeului iubirii sale, dar noi ce putem face ca să „nu iubim numai cu vorba sau cu limba” (1In 3,18)? Răspunsul îl găsim în evanghelia după Matei (cf. 25,31-45): „Adevăr vă spun: tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut” sau „Adevăr vă spun: tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia cei mai mici, mie nu mi-ați făcut” – cuvinte ce merită o atenție deosebită!!!

            Acum înțelegem motivul pentru care Porunca Iubirii este cea mai mare din lege?! Nimeni nu poate să spună că va alege care din cele două părți ale acestei porunci să o împlinească, deoarece „avem această poruncă de la el: cine-l iubește pe Dumnezeu să-l iubească și pe fratele său!” (1In 4,21). Și în alt loc: „Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu!” (In 15,12). E o poruncă, nu un îndemn sau o invitație.

            Conclud aceste gânduri cu un citat din comentariul la Cele 10 Porunci pe care l-a făcut actorul Roberto Benigni: „totul se recapitulează și se rezumă cu aceste cuvinte: iubire reciprocă. Însă un lucru aș vrea să vă spun: că timpul trece, iar problema fundamentală a omenirii de două mii de ani este aceeași: iubirea reciprocă. Numai că acum, aceasta a devenit cea mai mare urgență și când astăzi mai auzim spunându-ne că trebuie să ne iubim unii pe alții, știm că nu ne mai rămâne prea mult timp. Trebuie să ne grăbim să ne iubim, noi iubim mereu prea puțin și prea târziu; să ne grăbim să iubim pentru că la sfârșitul vieții vom fi judecați în baza iubirii”.